18/06/14

עדכון בעניין ועדת ההיגוי הקבועה למדעי הרוח, בהמשך לדיון במל"ג, ואישור התקנון

ות"ת דנה בישיבתה ביום 18/6/14  בתקנון ועדת ההיגוי העליונה למל"ג וות"ת לנושא מדעי הרוח בהשכלה הגבוהה בישראל, בהמשך להחלטות ות"ת ומל"ג (מתאריכים 7.5.14 ו 13.5.14 בהתאמה) על הקמת ועדת היגוי קבועה משותפת למל"ג  ולות"ת  בנושא מדעי הרוח בהשכלה הגבוהה בישראל.

ות"ת מאשרת את תקנון ועדת ההיגוי הקבועה למל"ג ולות"ת לנושא מדעי הרוח בהשכלה הגבוהה בישראל, כדלקמן:

 

תקנון ועדת היגוי משותפת למל"ג ות"ת

לקידום מדעי הרוח במוסדות להשכלה גבוהה בישראל

 1. כללי

הפקולטות למדעי הרוח בארץ מהוות היום מוקד למחקר איכותי אך הן ניצבות בפני אתגרים תקציביים וניהוליים המאיימים על  המשך תפקודן ברמה גבוהה.  במיוחד ניתן לציין הפער הגדול בין אחוז התקנים המוקצים לסגל ממדעי הרוח לבין אחוז התלמידים הלומדים בחוגים למדעי הרוח; ריבוי חוגים קטנים עם כפילויות בהוראה ובמחקר; מחסור בתקציבים למחקר ותשתיות, ועוד.

בשנים האחרונות, חל שיפור מסוים בהשקעות המוסדיות והמערכתיות במדעי הרוח: השקעות מצד ות"ת בהקמת שני מרכזי מצוינות במדעי הרוח, גידול יחסי במספר התקנים החדשים באוניברסיטאות והקמת קרן למדעי הרוח יחד עם שותפים פילנתרופים הן כמה דוגמאות למאמצים מערכתיים שנעשו בתחום.  ישנן כמה יוזמות ות"תיות הנוגעות למדעי הרוח.  בנוסף, פועלים כמה גורמים, בעיקר פילנתרופיים, המנסים לקדם את התחום.

האתגרים הניצבים בפני הפקולטות למדעי הרוח דורשים תיאום בין המוסדות ובין היוזמות השונות.  כיום אין גורם מרכזי אחד המופקד על נושא מדעי הרוח בהשכלה הגבוהה בכללותו ותיאום בן היוזמות השונות, על מנת להביא לתכנון מיטבי המושתת על נתונים בדוקים, ליצור תמונה מדויקת של המצב בכל המוסדות ולגבש מדיניות אחידה ומושכלת.

במטרה להמשיך ולקדם את נושא מדעי הרוח במוסדות להשכלה גבוהה בישראל, החליטה המל"ג ביום 13.5.14 והות"ת ביום 7.5.14  על הקמת ועדת היגוי קבועה משותפת לות"ת ולמל"ג בנושא.

ועדת ההיגוי הקבועה תהא אחראית על תיאום בין היוזמות הות"תיות וכן בין הגורמים השונים העוסקים בקידום מדעי הרוח על היבטיהם השונים בארץ, תסייע בקידומו ופיתוחו של התחום אל מול העולם המשתנה וההתקדמות הטכנולוגית, תגבש מדיניות אחידה, תמליץ על דרכי פעולה ותעקוב אחר יישום ההמלצות.

2. מטרות ותפקידי וועדת ההיגוי

 • איסוף, ריכוז והפצת נתונים בנוגע למצבם של מדעי הרוח במוסדות, וליוזמות השונות במדעי הרוח.
 • ניתוח הנתונים ובחינת הדרכים להתמודדות עם האתגרים העומדים בפני מדעי הרוח במוסדות להשכלה גבוהה, בעיקר על ידי עריכת מחקרים, קיום דיונים, סדנאות וימי עיון בהשתתפות דמויות מובילות בתחום קביעת מדיניות מדעי הרוח בעולם, דיקני הפקולטות למדעי הרוח ודמויות מרכזיות בהן.
 • גיבוש מדיניות אחידה להתמודדות עם האתגרים של מדעי הרוח והמלצה על דרכי פעולה והבאתן לדיון במל"ג ובות"ת.
 • תיאום בין המוסדות במציאת פתרונות לאתגרים ותיאום בין היוזמות הפועלות היום.
 • תיאום בין היוזמות של מל"ג וות"ת בנושא מדעי הרוח ומעקב אחרי פעולתן.
 • מעקב אחרי יישום ההמלצות של ועדת ההיגוי.
 • דיווח שנתי למל"ג ולות"ת – הוועדה תגיש דו"ח שנתי על מצבם של מדעי הרוח בארץ עם נתונים על תכניות לימוד, פריסה תחומית, ריכוז הגורמים העוסקים בקידום מדעי הרוח וכן כל מידע נוסף שימצאו לנכון מל"ג או ות"ת לבקש מהוועדה.
 • הוועדה תקיים כנס שנתי שיתמקד בכל שנה בנושא שנמצא על סדר יומו של החוקרים במדעי הרוח.
 • הוועדה תעשה כל פעולה נוספת הנדרשת לקידום מטרותיה ותפקידיה.

3. הרכב וועדת ההיגוי

 • וועדת ההיגוי תורכב מאנשי אקדמיה בתחומים שונים מהמוסדות השונים להשכלה גבוהה. הועדה תמנה לא פחות מתשעה חברים ובתוכם לפחות חבר מל"ג וחבר ות"ת אחד.
 • ריכוז עבודת הועדה ייעשה על ידי האגף האקדמי במועצה להשכלה גבוהה. אל דיוני הוועדה יוכלו להצטרף נציגים נוספים של מנהל מל"ג/ות"ת לפי העניין והצורך או מוזמנים אחרים לפי החלטת יו"ר הוועדה.
 • חברי וועדת ההיגוי ימונו בהתאם לנהלי ות"ת ומל"ג.

4. תקופת כהונה

 • יו"ר וועדת ההיגוי והחברים יתמנו לתקופה של עד 3 שנים עם אפשרות הארכה לעד שלוש שנים נוספות בלבד.
 • כהונתו של נציג ות"ת או נציג מל"ג בוועדה תלויה בתקופת חברותו בות"ת או במל"ג, כך שכהונתו בוועדת ההיגוי תסתיים במועד סיום כהונתו במל"ג או בות"ת (לפי העניין).
 • החלפת החברים תיעשה ככל הניתן בצורה מדורגת.

 5. ישיבות וועדת ההיגוי

 • ועדת ההיגוי תתכנס לפחות ארבע פעמים בשנה במועד שיקבע ע"י יו"ר וועדת ההיגוי.
 • סדר יום הישיבה ייקבע ע"י יו"ר וועדת ההיגוי בהתייעצות עם הצוות המקצועי במל"ג/ות"ת המרכז את עבודת הוועדה.
 • סדר היום וכל החומר הנוגע לדיון יופצו לכל חברי הוועדה 6 ימים לפחות לפני מועד הישיבה.
 • חבר ועדת ההיגוי יוכל להעלות הצעה לנושא לסדר היום, בהודעה ליו"ר 7 ימים לפחות לפני המועד שנקבע לישיבה.
 • קוורום לקיום ישיבת וועדת ההיגוי יהיה 60% מחברי הוועדה וביניהם יושב הראש; במקרים חריגים בהם נבצר מיושב ראש הוועדה להשתתף בישיבת הוועדה, לרבות במקרים של חשש לניגוד עניינים, ימלא נציג ות"ת או נציג מל"ג את מקומו, ובלבד שלא יהיה בכך כדי לגרוע מהקוורום המינימלי הנדרש לקיום ישיבה לפי סעיף זה.
 • החלטות וועדת ההיגוי תתקבלנה בהצבעה ברוב קולות של החברים הנוכחים בישיבה.
 • במקרים חריגים ודחופים וע"פ החלטת היו"ר שתנומק בפרוטוקול, ניתן יהיה לקבל החלטות באמצעות הדואר האלקטרוני, ובלבד שהוועדה קיימה דיון בנושא במסגרת ישיבה, או באמצעים אלקטרונים המאפשרים דיון מקביל של כל חברי הוועדה ובלבד שלא היתה התנגדות של מי מהחברים לקבלת ההחלטה באופן זה.
 • החלטות וועדת ההיגוי תהיינה מנומקות.
 • בכל ישיבה של וועדת ההיגוי יירשם פרוטוקול ובו עיקרי הדיון. העתק הפרוטוקול יישלח לכל חברי הוועדה לפני מועד הישיבה הבאה, לאחר שאושר על ידי יו"ר הוועדה; לא הגיש חבר הוועדה הערה לפרוטוקול בתוך שלושה ימים מיום שליחתו, יוגש הפרוטוקול לאישור; הגיש חבר הוועדה הערה כאמור והציע בה תיקון לפרוטוקול, יקרא אותו היושב ראש בראשית הישיבה ובאין הסכמה לתיקון המוצע, יוכרע בו בהצבעה ללא דיון.
 • כל פרוטוקול והחלטה, ייחתמו ביד יושב ראש וועדת ההיגוי.

6. מניעת חשש לניגוד עניינים

 • חברי וועדת ההיגוי ימנעו מכל פעולה שיש בה חשש לניגוד עניינים בין מילוי תפקידם בוועדה לבין מילוי תפקידיהם האחרים, או לבין ענייניהם האישיים וימנעו מטיפול במסגרת תפקידם בוועדה בנושאים שבהם מעורבים גורמים אשר נמצאים עימם בקשר אישי או עסקי;
 • בסעיף זה –

"עניין אישי" – לרבות עניין אישי של קרובו או עניין של גוף שהחבר או קרובו מנהלים או עובדים בתפקיד ניהולי בו, או עניין של גוף שיש לכל אחד מהם חלק בהון המניות שלו, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה;

"קרוב" – בן זוג, הורה, בן, בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד, דודה, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה, לרבות חורג או מאומץ, וכן אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר.

 • חברי וועדת ההיגוי שהינם חברי סגל במוסד להשכלה גבוהה ימנעו מטיפול ולא ישתתפו בדיון ובהצבעה בנושאים הנוגעים למוסדות להשכלה גבוהה בהם הם מועסקים או פועלים, ולא יהיו אחד מבעלי התפקידים שלהלן, או תפקידים הדומים מהותית לתפקידים אלו, במוסד להשכלה גבוהה:
  • חבר הועד הפועל, חבר הוועד המנהל, חבר הדירקטוריון, חבר הוועדה המתמדת, חבר וועדת הקבע וכיו"ב;
  • נשיא, סגן נשיא, משנה לנשיא, מנכ"ל, רקטור; יו"ר מועצה אקדמית עליונה;
  • דיקן פקולטה, דיקן מכללה וסגניהם, דיקן סטודנטים, מנהל בית ספר, ראש בית ספר, למעט בית ספר שהינו חלק מפקולטה ומעמדו כשל חוג במוסד;
  • בעלי תפקידים בגוף אשר לו סמכויות מקבילות של אסיפה כללית של עמותה או חברה לתועלת הציבור;
  • בעלי תפקידים ניהוליים הכפופים ישירות למנכ"ל כמו ראש אגף כספים.
 • חברי וועדת ההיגוי יחתמו על התחייבות להימנע מניגוד עניינים.

7. שמירה על סודיות

חברי וועדת ההיגוי ימנעו ממסירת מידע אודות דיוני הוועדה, לרבות מסירת מסמכים, פרוטוקולים, החלטות ועוד ויחתמו על הסדר מתאים; המידע יימסר באמצעות מנהל המועצה להשכלה גבוהה בלב