27/09/17

עדכון בעניין מתווה קרית אונו לגבי מכללת כרמל, לפתיחת קמפוס בחיפה

1. בישיבתה ביום 27.9.17 דנה הות"ת במתווה שהוצג בפניה לפיו הקריה האקדמית אונו תקיים לימודים בקמפוס בחיפה שאליו תועבר פעילות המרכז האקדמי כרמל בחיפה, וכמו כן ייפתחו תכניות נוספות שלא קיימות כיום במרכז האקדמי כרמל. המתווה האמור הוגש לאחר שנפתחו הליכי הקפאת הליכים לגבי המרכז האקדמי כרמל, בבית המשפט המחוזי בחיפה, במסגרתם ניתן צו הקפאת הליכים, ומונתה נאמנת זמנית למרכז האקדמי כרמל.
2. בפני הות"ת הוצג נוסח ההסכם מיום 19.9.17 בין הנאמנת הזמנית של המרכז האקדמי כרמל, לבין הקריה האקדמית אונו. כמו כן הובא בפני ות"ת מכתבו של מנכ"ל הקריה האקדמית אונו מיום 26.9.17 בנוגע למתווה המוצע.
3. במסגרת ההסכם פורטו תכניות לימודים שהקריה האקדמית אונו מעוניינת לפתוח בקמפוס בחיפה, וזאת בנוסף להמשך הפעלת התכניות הנלמדות כיום במרכז האקדמי כרמל לתואר ראשון במשפטים ולתואר ראשון במנהל עסקים.
4. במכתבו של מר הרטמן מיום 26.9.17 נאמר, כי היה ויינתן לקריה האקדמית אונו אישור למתווה המבוקש על ידה, קיים הכרח הן לאישור המשך התכניות הקיימות, והן לפתיחת תכניות לתואר ראשון בחינוך וחברה ולתואר שני במנהל עסקים כבר בשנת הלימודים הקרובה, הכל כולל כמובן רישום סטודנטים חדשים להן. כן התבקש לבחון בחיוב הענקת אישור לקיים לימודי תואר ראשון בפרסום ותקשורת שיווקית ותואר שני בלימודי היהדות.

5. לאחר ששקלה את המתווה המוצע וכן עיינה בתוכן ההסכם האמור שהוצג לה, כולל במכתבו של מנכ"ל הקריה האקדמית אונו מיום 26.9.17, הגיעה ות"ת לכלל מסקנה כי היא סבורה שאין מקום לאשר את המתווה המוצע וזאת מכל אחד מהטעמים הבאים:

 
5.1. מתן האישור לקיום לימודים מטעם הקריה האקדמית אונו בקמפוס בחיפה מנוגד למדיניות המל"ג לגבי לימודים מחוץ לקמפוס, וזאת בהתאם להחלטות המל"ג מיום 12.12.06 ומיום 26.7.11. מדיניות המל"ג-ות"ת היא שככלל, אין מקום לאשר לימודים אקדמיים מחוץ לקמפוס העיקרי של המוסד, שבו נמצא לב הפעילות האקדמית. זאת, בין היתר, כיוון שבהעדר תשתיות אקדמיות מתאימות (לרבות ספריות, מעבדות וכיו"ב) ובהעדר חלק גדול מהמרצים העובדים בקמפוס העיקרי, וכן קושי בפיקוח אפקטיבי, הלימודים בשלוחה שמחוץ לקמפוס העיקרי נופלים ברמתם האקדמית מלימודים המתקיימים בקמפוס העיקרי של המוסד.

 
5.2. אמנם, על פי החלטות המל"ג קיימת אפשרות לחריגה מהכלל ולקיום לימודים מחוץ לקמפוס כאשר קיימת הצדקה לכך, וזאת משיקולים מיוחדים. אולם לגבי הקריה האקדמית אונו אושר כבר בעבר קיום לימודים מחוץ לקמפוס בירושלים וכן בנתניה לתקופה מוגבלת. משמעות אישור לפתיחת קמפוס נוסף בחיפה, תהיה למעשה הפיכת הקריה האקדמית אונו למוסד בעל פרישה גיאוגרפית כלל ארצית (באזור ירושלים, תל-אביב וחיפה), וזאת באופן חסר תקדים ותוך סטייה קיצונית ממדיניות המל"ג בנושא זה.

 
6. מעבר לאמור, רואה ות"ת לנכון להוסיף כי לא ניתן להתעלם מהבעיות הרבות שהמתווה הנוכחי מעורר ולא ניתן רק בשם הדחיפות ובשל קיום הליך הקפאת ההליכים לאשרו, באופן בהול וללא בדיקה מקיפה כנדרש. זאת הן בכלל – אישור לימודים מחוץ לקמפוס אינו ענין של מה בכך הנדון ומוכרע בתוך זמן קצר, והן בפרט שההיבטים הכרוכים בבקשה דורשים בדיקה מקיפה שמצריכה לפחות מספר חודשים, כולל, בין היתר, בדיקת איכות התכניות המוצעות, מידת הצורך הלאומי בהן (בשל היותן לימודים מחוץ לקמפוס), הסגל המוצע (כולל רשימת מרצים פרטנית), התכנית התקציבית, המבנים שבהם המוסד עתיד לפעול וחלוקת הפעילות הקונקרטית ביניהם, תשתיות אקדמיות ועוד.
7. בהמשך לאמור לעיל, ובהתאם להחלטת מל"ג מיום 12.9.17, סבורה ות"ת כי יש להפעיל את רשת הביטחון במכללה האקדמית נתניה (לרבות ההתמחות בחשבונאות במסגרת תואר ראשון במנהל עסקים).