13/07/16

עדכון בעניין עמידת שנקר – הנדסה. עיצוב. אמנות. בתוכנית ההבראה

  1. בהתאם לדיווח הצוות המקצועי בות"ת ובהתאם לדוחות הכספיים של שנקר הנדסה. עיצוב. אמנות. לשנה"ל תשע"ה, ובהתאם לדיון שהתקיים בות"ת ב- 13.7.16 מחליטה ות"ת לאשר תשלום מענק ההבראה אשר תוקצב עבור שנה"ל תשע"ה (בגובה של 500 אלפי ₪).

 

  1. ות"ת מבקשת להדגיש בפני המוסד את החשיבות בעמידה ביעדי תכנית ההבראה, קבלת אישור מות"ת על כל עסקה כלכלית החורגת מתכנית ההבראה ועל עמידה בכללי הרישום החשבונאיים כפי שקבעה ות"ת, המוסד נדרש להקפדה מלאה על כללים אלו בדוחות העתידיים.

 

  1. ות"ת מנחה את הצוות המקצועי להמשיך ולעקוב אחר יישום תכנית ההבראה במוסד ומצבו הפיננסי ולדווח לה מדי שנה, באם תחול חריגה מתכנית ההבראה או הרעה במצב הפיננסי של המוסד.