28/11/18

עדכון ההנחיות התאגידיות למוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות

בישיבתה ביום 28.11.18 דנה ות"ת בעדכן ההנחיות התאגידיות למוסדות להשכלה גבוה שאינם אוניברסיטאות והחליטה:
1. לאשר את האמור במסמך מס' 4407 כולל התיקונים. ההנחיות שפורטו במסמך מהוות חלק בלתי נפרד מההחלטה.
2. ות"ת מחליטה לאשר הוראת מעבר למוסדות ליישום ההחלטה ועדכון תקנוני המוסדות.
3. ות"ת מבקשת מהמוסדות להעביר אליה בתקופה של עד שנתיים ממועד ההחלטה טיוטה לתיקון התקנונים.
4. המוסדות יוכלו לבקש את אישור ות"ת ומל"ג להתאמות בתקנון שלהם שלא עומדות במדוייק בהנחיות, ובלבד שהן עומדות במהות שנקבעה בהנחיות ומבטיחות את מטרת ההוראה בהנחיות. מוסד אשר התאים את תקנונו בהתאם להנחיות התאגידיות שפי שאושרו בות"ת ביום 26.7.17 וקיבל על כך אישור ות"ת ומל"ג – לא יידרש לאישור נוסף.