16/11/21

עדכון החלטת המל"ג בנושא אמות מידה (סטנדרטים) לחינוך רפואי

בישיבתה ביום י"ב בכסלו תשפ"ב (16.11.2021) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות  והחליטה כלהלן:

  1. להודות לדיקאני הפקולטות לרפואה ולצוות המקצועי מטעמם על גיבוש וכתיבת אמות המידה לחינוך רפואי בישראל.
  2. להודות לוועדת הליווי לתהליך ההכרה הבינלאומי של החינוך הרפואי בישראל על עבודתה ותרומתה לתהליך.
  3. לרשום בפניה את אמות המידה לחינוך רפואי, כפי שנוסחו והוסכמו על ידי נציגי הפקולטות לרפואה בישראל, על בסיס סטנדרטים בינלאומיים בתחום המצ"ב בנספח ב' כחלק בלתי נפרד מההחלטה.
  4. לרשום בפניה את התחייבות הפקולטות לרפואה בישראל לפעול בהתאם לאמות המידה.
  5. אמות המידה המעודכנות יפורסמו באתר המל"ג.
  6. אמות המידה ייבחנו תקופתית (לפחות אחת ל 5 שנים) על מנת לוודא כי הן עדכניות ומותאמות לתחום.
  7. לטובת תהליך בחינת אמות המידה יפעל צוות מטעם מל"ג שיורכב מ: נציגי כל הפקולטות לרפואה במוסדות המוכרים ע"י המל"ג, שימונו על-ידי המל"ג (בהתייעצות עם פורום הדיקנים לרפואה), נציג רלוונטי ממשרד הבריאות. הצוות המקצועי באגף להערכת איכות ירכז את עבודת הצוות.
  8. הצוות יביא המלצותיו למל"ג בתוך כשלושה חודשים מיום הקמתו לטובת בחינת ועדכון אמות המידה.
  9. המלצות הצוות יועברו לאישור המל"ג כמקובל.