16/10/18

עדכון החלטת המל"ג מיום 14.2.2017 בסוגיית קביעת תנאי קבלה על ידי המועצה להשכלה גבוהה

בישיבתה ביום ז' בחשון תשע"ט (16.10.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה מיום 16.9.2018, והחליטה לעדכן את סעיף 2 להחלטתה שהתקבלה ביום 14.2.2017 בסוגית קביעת תנאי קבלה על ידי המל"ג, ולהלן הנוסח המלא של ההחלטה:

  1. ככלל, סבורה המועצה להשכלה גבוהה כי האחריות על שמירת הרמה האקדמית, הכוללת תנאי קבלה ראויים לתוכניות הלימודים השונות, נתונה בידי המוסדות להשכלה גבוהה.
  2. לאחר בחינת התחומים השונים, עולה כי אין תחום נוסף[1] הנזקק בעת הזו לקביעת תנאי קבלה מינימליים רוחביים.
  3. אין באמור כדי לגרוע מסמכותה של המועצה לשוב ולדון בנושא מעת לעת ולקבוע, במידת הצורך, תנאי קבלה מינימליים רוחביים בתחומים ספציפיים.
  4. למען הסר ספק, למוסדות החופש לקבוע תנאי קבלה להבטחת רמתם האקדמית, ובלבד שלא יפחתו מתנאי קבלה מינימליים רוחביים שקבעה או תקבע המועצה בתחומים ספציפיים, ככל שקבעה.
  5. במסגרת החופש האקדמי של המוסדות להשכלה גבוהה ואחריותם לשמירת הרמה האקדמית, שמורה להם הזכות לדרוש תנאי סף מחמירים מאלה שקבעה או שתקבע המל״ג.

[1] בעניין זה יש לציין כי הוועדה שהקימה המל"ג לבחינת המתווים להכשרה בהוראה במכללות האקדמיות לחינוך לקראת תואר "בוגר בהוראה" B.Ed, מגבשת הצעה לתנאי קבלה מינימליים בתחום זה.