19/03/19

עדכון החלטת המל"ג מיום 19.5.2015 בדבר הגדרת סגל אקדמי ליבתי בכיר במוסדות להשכלה גבוהה

בישיבתה ביום י"ב באדר ב' תשע"ט (19.3.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ות"ת מיום 26.12.2018 ובהמלצת ועדת המשנה למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה מיום 12.3.2019 ולאחר סבב התייעצות עם המוסדות להשכלה גבוהה, היא מחליטה לעדכן את החלטתה מיום 19.5.2015 בנושא הגדרת חבר סגל "ליבתי" אקדמי בכיר במוסד להשכלה גבוהה, כלהלן:
א. בכל מקום בהחלטותיה של המועצה להשכלה גבוהה, לרבות בכאלה העוסקות בתוכניות לימודים אקדמיות, בהן עולה דרישה אקדמית של המל"ג לחבר סגל אקדמי בכיר במשרה מלאה, היא תתייחס להגדרה המעודכנת לחבר סגל "ליבתי" אקדמי בכיר במוסד, המקיים את כל התנאים שלהלן16 :
1. מי שעבר ועדת מינויים לדרגה אקדמית ממרצה ומעלה17 .
2. עיקר עיסוקו במוסד ובהיקף שלא יפחת מחצי משרה18 .
3. מועסק במוסד להשכלה גבוהה לאורך כל השנה ומלמד בו.
4. מפרסם את עבודותיו המחקריות תוך שיוכו למוסד.
5. משתתף באופן פעיל בהתנהלות האקדמית של המוסד, לרבות בגופים אקדמיים, בסנאט/במועצה האקדמית העליונה, בוועדות פנימיות וכיו"ב.
6. בעל הסכם חתום עם המוסד לשמש בו כחבר סגל לתקופה של 3 שנים, לפחות.
7. חבר סגל אקדמי בכיר במסלול לקביעות במוסד יחשב ל"ליבתי" גם אם אינו עומד בתנאים האמורים בסעיפים א. 2, א. 5 ו- א. 6.
ב. למען הסר ספק, יובהר כי הגדרה זו אינה משנה את ההנחיות (ובכלל זה הנחיות ות"ת) בעניין תנאי ההעסקה ושכר למוסדות המתוקצבים, או לעניין תקצוב.
ג. כן מבהירה מל"ג כי, בהתאם להגדרה זו, חבר סגל אקדמי בכיר יוכל להיחשב כחלק מסגל ה"ליבתי" רק במוסד להשכלה גבוהה אחד המוכר ע"י המל"ג.
ד. אין בהחלטה זו כדי לגרוע מהדרישות ומהתנאים של ות"ת מל"ג בנושא סגל "ליבתי" האמורים בהחלטת המל"ג מיום 15.10.2013, העוסקת בקריטריונים ותנאי סף להגשת בקשה להיתר והכרה במוסד להשכלה גבוהה.


להצדקת היציאה מחוץ לקמפוס.
16לגבי בקשות לפתיחת תוכניות לימודים חדשות יידרש המוסד להעביר התחייבות לעמוד בתנאים המפורטים בסעיף א' עם פתיחת התוכנית בפועל.
17במסלול הרגיל או במסלול המקביל.
18שעות ההוראה למשרה מלאה תהיינה בהתאם להנחיות ות"ת/מל"ג והסכמי השכר המאושרים על ידי ות"ת והממונה על השכר במשרד האוצר הרלבנטיים לכל מוסד (לפחות 6 שעות הוראה שבועיות שנתיות למשרה מלאה).