26/12/18

עדכון החלטת המל"ג מיום 19.5.2015 בנושא הגדרת חבר סגל "ליבתי" אקדמי בכיר במוסדות להשכלה גבוהה

פרטי הנושא נמצאים במסמך מספר 4433.

בישיבתה ביום 26.12.2018 דנה ות"ת בהצעה לעדכון החלטת המל"ג מיום 19.5.2015 בנושא הגדרת חבר סגל "ליבתי" אקדמי בכיר במוסד להשכלה גבוהה והחליטה להמליץ למל"ג, בנושאים שתחת אחריותה, על עדכון הגדרת חבר סגל "ליבתי" אקדמי בכיר במוסד להשכלה גבוהה כדלהלן:

א. בכל מקום בהחלטותיה של המועצה להשכלה גבוהה, לרבות בכאלה העוסקות בתוכניות לימודים אקדמיות, בהן עולה דרישה אקדמית של המל"ג לחבר סגל אקדמי בכיר במשרה מלאה, היא תוחלף בדרישה לחבר סגל "ליבתי" אקדמי בכיר במוסד, המקיים לכל הפחות את כל התנאים שלהלן1 :

1. מי שעבר ועדת מינויים לדרגה אקדמית ממרצה ומעלה.
2. עיקר עיסוקו במוסד ובהיקף שלא יפחת מחצי משרה 2.
3. מפרסם את עבודותיו המחקריות תוך שיוכו למוסד.
4. משתתף באופן פעיל בהתנהלות האקדמית של המוסד, לרבות בגופים אקדמיים, בסנאט/במועצה האקדמית העליונה, בוועדות פנימיות וכיו"ב.
5. בעל הסכם חתום עם המוסד לשמש בו כחבר סגל לתקופה של 3 שנים, לפחות.
6. חבר סגל אקדמי בכיר במסלול לקביעות במוסד יחשב ל"ליבתי".

ב. למען הסר ספק, יובהר כי הגדרה זו אינה משנה את ההנחיות (ובכלל זה הנחיות ות"ת) בעניין תנאי ההעסקה ושכר למוסדות המתוקצבים, או לעניין תקצוב.

ד. מובהר בזאת, כי בהתאם להגדרה זו, חבר סגל אקדמי בכיר יוכל להיחשב כחלק מסגל ה"ליבתי" רק במוסד להשכלה גבוהה אחד.
ה. אין בהחלטה זו כדי לגרוע מהדרישות ומהתנאים של ות"ת מל"ג בנושא סגל "ליבתי" האמורים בהחלטת המל"ג מיום 15.10.2013, העוסקת בקריטריונים ותנאי סף להגשת בקשה להיתר והכרה במוסד להשכלה גבוהה.

——————-

לגבי בקשות לפתיחת תוכניות לימודים חדשות יידרש המוסד להעביר התחייבות לעמוד בתנאים המפורטים בסעיף א' עם פתיחת התוכנית בפועל.

2 שעות ההוראה למשרה מלאה תהיינה בהתאם להנחיות ות"ת/מל"ג והסכמי השכר המאושרים על ידי ות"ת והממונה על השכר במשרד האוצר הרלבנטיים לכל מוסד (לפחות 6 שעות הוראה שבועיות שנתיות למשרה מלאה).