24/09/19

עדכון החלטת המל"ג מיום 20.3.2018 בעניין הדו"ח הרוחבי של הוועדה להערכת איכות הלימודים בהוראת הגיל הרך

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ט (24.9.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות   והחליטה כלהלן:

בהמשך להחלטתה מיום 20.3.2018 בנושא דוחות הוועדה להערכת איכות בתחום הוראת הגיל הרך במכללות לחינוך מחליטה המועצה להשכלה גבוהה לעדכן את סעיף 7 באותה החלטה וקובעת כי:

לוח הזמנים המפורט ליישום המלא של כל ההמלצות ייקבע בתיאום עם משרד החינוך, ולאחר סיום עבודת ועדת המתווים, ובכל מקרה לא יאוחר מתחילת שנת הלימודים תשפ"א, ספטמבר 2020.