13/11/18

עדכון החלטת המל"ג מיום 22.7.2014 בדבר הגבלת מספר ההסמכות הזמניות

א.         בישיבתה שהתקיימה בתאריך ה' בכסלו תשע"ט (13.11.2018),  דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה (מיום 29.10.2018), ובה עדכון החלטת המועצה מיום 22.7.2014 בדבר הגבלת מספר ההסמכות הזמניות, לאחר שנשלחה למוסדות להשכלה גבוהה לשם שמיעת התייחסויותיהם.

ב.         בתום הדיון, אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה והחליטה כדלקמן:

  1. ועדות/סוקרים[1] הבודקים תוכניות לימודים לקראת הסמכה ראשונה יוכלו להמליץ לוועדת המשנה ולמל"ג על פי אחת מהאפשרויות הבאות:
  • סברה הוועדה כי התוכנית ראויה ועומדת בכלל הדרישות וכי היא ברמה אקדמית נאותה, תמליץ לוועדת המשנה ולמל"ג בדבר הסמכה שאינה מוגבלת בזמן.
  • סברה הוועדה כי התוכנית אינה עומדת ברמה אקדמית נאותה לרבות אי עמידה בתנאים שנקבעו בהחלטה על אישור, פרסום והרשמת סטודנטים, לא תוענק הסמכה. במקרה כזה תמליץ הוועדה לוועדת המשנה ולמל"ג על הפסקת רישום סטודנטים חדשים ועל הפעלת רשת הביטחון בתוכנית עבור הסטודנטים הקיימים.
  • סברה הוועדה כי התוכנית עדיין אינה עומדת באופן מלא בכלל הנחיות / החלטות / כללי מל"ג/ות"ת ובסטנדרטים האקדמיים הנדרשים, אך הינה ברמה אקדמית נאותה באותה עת, וכי בתוך שש שנים עם התפתחותה היא תעמוד בכלל ההנחיות/החלטות/הכללים והדרישות האקדמיות, תוכל הוועדה להמליץ לוועדת המשנה ולמועצה להעניק למוסד הסמכה זמנית לפי סעיף 23 לחוק, ולהאריכה פעם אחת נוספת בלבד. סך תקופות ההסמכה הזמנית לא יעלה על שתיים ומשך ההסמכה הזמנית לא יעלה על 6 שנים במצטבר (הארכות מסיבות "טכניות" שאינן תלויות במוסד, לא תיחשבנה במניין ה-6 שנים).
  1. המועצה תוכל לקבוע אבני דרך לעמידת התוכנית בתנאים שייקבעו ושעמידה בהם תבחן במהלך תקופות ההסמכה הזמנית.
  2. לקראת תום 6 השנים, ממתן ההסמכה הזמנית הראשונה, תפעל המל"ג על פי אחת מהאפשרויות הבאות בלבד:
  • סברה המל"ג כי התוכנית ראויה ועומדת בכלל הדרישות שנקבעו וכי היא ברמה נאותה, תוענק למוסד הסמכה שאינה מוגבלת בזמן.
  • סברה המל"ג כי התוכנית עדיין אינה עומדת ברמה אקדמית נאותה ו/או לא עמדה בתנאים שנקבעו בהחלטות על הסמכה זמנית, לא תוארך ההסמכה הזמנית. במקרה כזה יופסק רישום סטודנטים חדשים, זאת מבלי לפגוע בסטודנטים הקיימים הלומדים בתוכנית (אם באמצעות הפעלת רשת הבטחון או באמצעות הארכת ההסמכה בתוכנית רק עבור סיום הלימודים של הסטודנטים הקיימים).
  1. בכל מקרה, יודגש כי תקופת הסמכה לא תעלה על תקופת ההכרה שיש למוסד כמוסד להשכלה גבוהה.

[1] בכל מקום בו כתוב "וועדה" הכוונה ל"וועדה או סוקר/ים", לפי החלטות המל"ג.