16/07/19

עדכון החלטת המל"ג מיום 27.10.2015 בדבר דו"ח ועדת גרונאו לבחינת נושא התוכניות החוץ-תקציביות והתוכניות הייעודיות במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים

בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ט (16.7.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהצעה לעדכון החלטת המל"ג מיום 27.10.2015 בדבר דו"ח ועדת גרונאו לבחינת נושא התוכניות החוץ-תקציביות והתוכניות הייעודיות במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים. בהמשך להמלצת ות"ת מיום 23.1.2019, להמלצת ועדת המשנה למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה מיום 6.7.2019 ולאחר שמיעת המוסדות להשכלה גבוהה בנושא, החליטה כלהלן:

1. הגדרות:

תוכניות חוץ תקציביות הן תוכניות שאינן מתוקצבות על ידי ות"ת ושכר הלימוד בהן גבוה משכר הלימוד הנורמטיבי; תוכניות ייעודיות הן תוכניות מתוקצבות לקבוצות מוגדרות בשכר לימוד של 125% משכ"ל הרגיל (בהתאם לדו"ח מלץ), המוזמנות על ידי גורמים מחוץ למוסד, שאינם מל"ג ות"ת. שני סוגי התוכניות יוגדרו בהחלטה זו כ"תוכניות מיוחדות".

2. עקרונות ותנאים לקיומן של תכניות מיוחדות:

א. שיעור תלמידי התוכניות המיוחדות הכולל במוסד (בין אם הן תוכניות חוץ תקציביות ובין אם הן תוכניות ייעודיות) לא יעלה על 10% מסך תלמידי התואר השני במוסד ועל 5% מסך תלמידי התואר הראשון במוסד.

ב. שיעור תלמידי התוכניות המיוחדות בחוג (דהיינו: בתחום[1]\ במחלקה\ בדיסציפלינה כמו מנהל עסקים, משפטים, מדיניות ציבורית) לא יעלה על 25% מתלמידי התואר של החוגים/תחומים/ מחלקות/דיסציפלינות המציעות תוכניות אלו.

ג. ככלל, לא תתקיים תוכנית מיוחדת שקיומה מותנה בשימוש במשאבים לאומיים מוגבלים, כאשר הכוונה היא למשאבים הקשורים להכשרה האקדמית לתואר, ודרושים לצורך הכשרת הסטודנטים בתוכניות לימודים מסויימות. חריג מכלל זה יתקיים רק באישור ות"ת.

ד. לא תתקיים תוכנית מיוחדת בתחום (בנושא) שבו לא קיימת תוכנית מתוקצבת רגילה.

ה. תתקיים זהות ברמה האקדמית ובתכנים האקדמיים (תנאי קבלה[2], דרישות, שם התוכנית ותעודת התואר[3], בחינות, סגל ההוראה, תשתיות) בין התוכניות המיוחדות לבין התוכניות הרגילות במוסד.

ו. לא תאושרנה תוכניות חוץ תקציביות ברמת התואר הראשון.

ז. בהתאם להחלטות המל"ג, שיעור תלמידי התוכניות המיוחדות שאינו עומד בתנאי הקבלה של התוכניות הרגילות לא יעלה על 10%, כמקובל. מוסד רשאי להגביל ולהחמיר בסעיף זה, כראות עיניו.

ח. התוכניות המיוחדות הן באחריות בלעדית של המוסד להשכלה גבוהה, ורק הוא, ובכלל זה: *) התכנים האקדמיים, הרמה האקדמית, והסגל האקדמי. *) קבלת סטודנטים והערכת הישגיהם *) העסקת הסגל האקדמי. לא ניתן לפעול בעניינים אלה באמצעות תאגידים / גופים שאינם המוסד עצמו. תאגידים \ גופים אחרים עימם התקשר המוסד להשכלה גבוהה, יוכלו לסייע למוסד במעטפת המנהלית-לוגיסטית-ארגונית בלבד של התוכניות (שיווק התוכנית, פרסומה, פניה לקהלי יעד, וכ"ו).
יובהר כי תאגידים/גופים אחרים הנמצאים בשליטה מלאה של המוסד להשכלה גבוהה וכלל הפעילות הכספית שלהם נכללת בדו"חות הכספיים של המוסד להשכלה גבוהה המועברים לות"ת- יוכלו גם להעסיק סגל מנהלי בהתאם להנחיות הממונה עם השכר, ולשאת בעלויות ההפעלה אחרות שאינן אקדמיות, בהתאם לסיכומים חתומים למול המוסד ולכללים התקציבים בהחלטה זו.

ט. פתיחת התוכניות המיוחדות תהיה בהלימה מלאה לכל ההחלטות הרוחביות הרלבנטיות הקיימות של ות"ת ומל״ג ולהנחיותיהן.

3. היקף תעסוקת מרצים, שכר ותקורות בתוכניות המיוחדות:

בתוכניות חוץ תקציביות

א. לא ילמד חבר סגל המוסד בתוכנית חוץ-תקציבית בדרך שתפגע בתוכניות הרגילות, כגון אם לא השלים את מלוא מכסת ההוראה בה הוא חייב בתוכניות מתוקצבות.

ב. הנחיות ות"ת על היקף העסקה נוספת של חברי הסגל יחולו על חברי הסגל המלמדים בתוכניות החוץ-תקציביות.

ג. הבסיס לתשלום לסגל האקדמי בתוכניות החוץ-תקציביות יהיה שכר מורה מן החוץ. הנשיא יהיה רשאי לאשר לשלם למרצים "מבוקשים" שכר גבוה יותר מעבר לשכר על פי ההנחיות ובלבד ששכר זה לא יעלה על כפליים מהשכר המשולם על פי התעריף ליחידת הוראה למורה מן החוץ על פי ההנחיות ועל פי טבלאות השכר המתפרסמות על ידי ות"ת. הרשאה זו מותנית באישור תקציבי של אגף הכספים במוסד, והמוסד יתעד את הסיבות למתן תשלום גבוה. מעבר לדיווח השנתי הנדרש במסגרת מאגר הסגל האקדמי, המוסד ידווח, לפי דרישה, בכל שנה לות"ת על חברי הסגל בתוכניות החוץ תקציביות, היקף העסקתם, תחומים והתעריף ליחידת הוראה אשר שולם להם. יודגש כי הרשאה זו ניתנה בתיאום עם הממונה על השכר במשרד האוצר, ותיבחן מעת לעת על ידי ות"ת והממונה על השכר במשרד האוצר אשר רשאים לשנותה.

תקציב התוכנית יהיה מאוזן ויחויב במלוא העלויות הישירות והעקיפות: הוראה, מנהלה ותשתיות. כל תוכנית תחויב בהעמסת תקורה מתאימה לתקציב השוטף של המוסד (בהיקף מומלץ של כ- ד. 20%).

בתוכניות ייעודיות

ה. לא יינתן כל תשלום חריג לסגל האקדמי עבור הוראה בתוכנית ייעודית ("תוכנית מתוקצבת "מוזמנת"), ועל כן, דין אחד יחול על סגל אקדמי המלמד, מעבר לשעות המכסה, בתוכנית רגילה ובתוכנית ייעודית[4].

4. תחולה:

א. החלטה זו איננה עוסקת בתוכניות שנפתחו ביוזמת ות"ת\מל"ג לאור צורך לאומי בהליך מוסדר. על תוכניות מסוג זה חלות בנפרד ההחלטות הרוחביות הקיימות של ות"ת מל"ג.

ב. החלטה זו אינה חלה על תוכניות בינלאומיות לתלמידי חו"ל, עליהן חלות החלטות מל"ג נפרדות (בינלאומיות בהשכלה הגבוהה).

5. תכניות מוזמנות ע"י גורם חיצוני:

א. בתוכניות מוזמנות ע"י גורמים חיצוניים (כגון: משרד הבטחון) –ההתקשרות בין "הגוף המזמין" והמוסד האקדמי מחייבת עמידה בהחלטות ות"ת ומל"ג והנחיותיהן, לרבות בנושא שכר הלימוד ובכלל זה תוספת של 25% לגובה שכר הלימוד בהתאם להנחיות ועדת מלץ. התקשרות שתיעשה באמצעות הסכם בין הגוף המזמין לבין המוסד האקדמי תחייב חתימה על הסכם גנרי המצורף כנספח להחלטה זו.

ב. מוסד שיעמוד בהסכם הגנרי ויחתום עליו לא יידרש להגיש תוכניות מיוחדות לאישור ות"ת/מל"ג, אלא רק מחויב לדווח ולהעביר את הסכם העקרונות חתום על ידי הצדדים. מוסד שאינו מעוניין לחתום על ההסכם הגנרי או שמבקש החרגה מהתנאים שנקבעו בהחלטה יידרש להגיש את בקשתו באופן פרטני ומראש ואת התוכנית המיוחדת לבדיקה.

ג. אין בחתימה על הסכם ההתקשרות הגנרי כדי לגרוע מחובתם של המוסדות לעמוד בכלל החלטות המל"ג והות"ת הרלוונטיות וככל שנדרש אישור ות"ת/מל"ג, מכח החלטות אחרות, יש לקבלו טרם פתיחת התוכנית וכתנאי לפתיחתה.

6. במסגרת המעקב שתקיים המל"ג אחר התוכניות המיוחדות במוסדות, יתבקשו המוסדות להעביר דיווחים לסגל המנהלי של ות"ת / מל"ג בגין התוכניות המיוחדות הפועלות במוסדות, בהתאם להחלטה זו, כפי שיקבע מעת לעת.

7. החלטה זו מחליפה את החלטות המל"ג הקודמות בנושא המלצות דו"ח ועדת גרונאו לבחינת נושא התוכניות החוץ-תקציביות והתוכניות הייעודיות במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים.

[1] מוסד יוכל לפרט לות"ת מל"ג מה קיים אצלו מבחינת ההקשר של "תחום".

[2]  מוסד שידרוש ניסיון מקצועי ו/או ניהולי לתוכנית מיוחדת באופן המשנה את תנאי הקבלה לתוכנית, יידרש לאפשר זאת גם בתוכנית הרגילה באופן דומה.

[3]  לא יתאפשר קיום תכנית מיוחדת אשר מהווה צירוף של תכניות רגילות נפרדות אם למוסד אין הסמכה לתכנית רגילה דומה.

[4] במקרים פרטניים הנוגעים לתוכניות מסוימת, רשאי מוסד להפנות בקשה חריגה ליחידה לשכר ותנאי העסקה בות"ת.

 

נספח להחלטת המועצה החלטת מל"ג מס' 1025/13