18/01/17

עדכון החלטת ות"ת בנושא למידה דיגיטלית

בהמשך לקול הקורא השני של מל"ג/ות"ת וישראל דיגיטלית, העוסק בפיתוח (באמצעות הפקה/הסבה והעלאה) של קורסים אקדמיים בעברית או בערבית לפלטפורמה הלאומית.

ובהמשך לבקשת משרד החינוך לתמוך במכללות האקדמיות להוראה ו/או להעביר מימון לבי"ס לחינוך במוסדות להשכלה גבוהה, המתוקצבים ע"י ות"ת, שזכו בהפקה/הסבה והעלאת קורסים אקדמיים מקוונים לפלטפורמה הלאומית, קמפוס, והמיועדים לסטודנטים להוראה, ולעובדי הוראה במערכת החינוך ומחוצה לה.

בהתאם להחלטת הממשלה מספר 666: " על הממשלה והמוסדות הלאומיים להימנע מלהקציב הקצבות למוסד להשכלה גבוהה שלא בהמלצת ות"ת", מחליטה ות"ת כדלקמן:

  1. ות"ת מחליטה לאשר שיתוף פעולה עם משרד החינוך בקול הקורא השני למוסדות המוכרים להשכלה גבוהה להעלאת MOOC-ים (קורסים אקדמיים מקוונים) לפלטפורמה הלאומית קמפוס,  שיתבטא בתקצובו של משרד החינוך את הקורסים הזוכים מקטגוריית קורסי הוראה.
  2. ות"ת מאשרת הוספת נספח תקציבי של משרד החינוך לקול הקורא (מצ"ב נספח א')
  3. מוסדות המתוקצבים על ידי ות"ת יקבלו את התקצוב מות"ת (בתנאי שמשרד החינוך יעביר לות"ת את המימון הדרוש) תקצוב המוסדות המתוקצבים על ידי משרד החינוך יתוקצבו על ידי משרד החינוך.
  4. הצוות המקצועי בות"ת יפעל להשגת הסכם בין ות"ת ומשרד החינוך לפיו עם בחירת הזוכים בקול הקורא הנ"ל, משרד החינוך יעביר לות"ת תקציב בגובה המימון המלא להפקת קורסי ההוראה שנבחרו במוסדות המתוקצבים ע"י ות"ת, וזו תעביר אותו למוסד לפי כללי התקצוב של הקול הקורא. אם ההוצאות בפועל יפחתו מהמימון המלא ו\או קורס מסוים לא יעלה לאתר קמפוס מסיבה זו או אחרת, יוחזר סכום בגובה המתאים מות"ת למשרד החינוך.