18/07/18

עדכון החלטת ות"ת בנושא שיפוי הסכם שכר סגל אקדמי בכיר במכללות

בישיבתה ביום 18.7.18 דנה ות"ת בעדכון החלטתה בנושא שיפוי הסכם שכר סגל אקדמי בכיר במכללות

  1. על מנת לקדם את החתימה על ההסכם הקיבוצי במכללות נוספות, מחליטה ות"ת לעדכן את החלטתה מיום 30.1.2018 בעניין הקצאת התקציב לטובת שיפוי הסכם הסגל האקדמי הבכיר, זאת עבור מכללות אשר טרם חתמו על ההסכם הקיבוצי המאושר.
  2. אופן החלת שיפוי ות"ת להסכם יבוצע כך שמכללה אשר תחתום על ההסכם הקיבוצי עד ליום 1.10.2018, יחול לגביה שיפוי ות"ת מיום 1.3.2018.