18/01/17

עדכון החלטת ות"ת בנושא: תהליך הבראת האוניברסיטה העברית בירושלים

1. לאור מצבה הפיננסי של האוניברסיטה העברית וכחלק מתכנית ההבראה הנדרשת באוניברסיטה ומתוך הסתכלות על שנת הלימודים תשע"ז כחלק מתכנית הבראה ארוכת טווח, סוכמו עקרונות בין נציגי הצדדים – ות"ת, משרד האוצר והאוניברסיטה העברית, המתייחסים לאופן מימון גירעון האוניברסיטה בתשע"ז, הכל על מנת לאפשר גיבוש  תכנית ההבראה רב שנתית בחודשים הקרובים בד בבד עם פתיחת שנה"ל תשע"ז. בהמשך לכך ולדיון שקיימה, מאשרת ות"ת את העקרונות כדלקמן:

1.1 גירעון אוניברסיטה בתשע"ז מוערך על ידי האוניברסיטה בסך של 225 מיליון ₪, מזה, 43 מש"ח בגין עלויות חד פעמיות מיוחדות שמקורן בפרישתם המוקדמת, בשלהי תשע"ו, של כ- 150 עובדי סגל אקדמי ועובדי סגל מינהלי. מימון הגירעון בתשע"ז יעשה באופן הבא:

1.1.1   האוניברסיטה תוכל להגיש לאישור ות"ת תקציב ובו גירעון של עד 25 מיליון ₪.

1.1.2    האוניברסיטה תבצע צעדים המוכוונים לצמצום הגירעון (הקטנת הוצאות והגדלת הכנסות, בהתאם לפירוט המופיע בנספח א), וכן הופחתו עלויות תשלומי הפנסיה של הסגל האקדמי הבכיר ב-12 מלש"ח, בהתאם להסכם הקיבוצי שצפוי להיחתם בין הנהלת האוני' לארגון הסגל האקדמי הבכיר, ובסך כולל של 110 מיליון ₪ בהתאם למסמך זה שהוגש על ידי האוניברסיטה. יצוין, כי האוניברסיטה התחייבה כי לפחות 53 מיליון ₪  מתוכם הם שינויים בבסיס התקציב.

1.1.3   ות"ת תעביר לאוניברסיטה 17 מיליון ₪ שהוקפאו מתקציב האוניברסיטה בתקציב תשע"ה בעקבות פרסום דו"ח רו"ח על התנהלות האוניברסיטה העברית.

1.1.4 השתתפות המדינה התוספתית בתקציב האוניברסיטה לתשע"ז – 78 מיליון ₪.

1.2 האוניברסיטה העברית מתחייבת לשתף פעולה עם היועץ החיצוני שימונה ע"י ות"ת לצורך הגעה לתכנית הבראה ארוכת טווח ומתחייבת לגבש את התכנית ארוכת הטווח בחודשים הקרובים בסיוע היועץ המוסכם שמונה לעניין זה. השתתפות המדינה התוספתית בתקציב האוניברסיטה בתשע"ז כאמור בס"ק 1.1.4 היא צעד מקדים במסגרת גיבוש תכנית ההבראה כאמור. לוח הזמנים הצפוי לסיום גיבוש תכנית ההבראה הוא פברואר 2017, והיא תוגש לכל המאוחר עד תחילת מאי 2017.

1.3 עד לחתימה על תכנית הבראה ארוכת טווח, האוניברסיטה העברית לא תבצע פעולות שיש בהן יצירת התחייבויות עתידיות בתקציב הרגיל או חידוש/הארכה של התחייבויות קיימות בעת החתימה על הסכם זה ללא אישור מפורש מראש ובכתב מן הגופים המוסמכים בות"ת, לרבות גיוס סגל מנהלי חדש שאינו עובד במוסד (הקפאת הגיוסים), התקשרויות חדשות עם ספקים, וזאת למעט קליטות והתקשרויות שיאושרו מראש על ידי הצוות המקצועי בות"ת בהתייחס לרשימה שתגיש האוניברסיטה במהלך השבועיים הקרובים. כמו כן, האוניברסיטה לא תבצע כל פעילויות אקדמיות חדשות עד להגעה להסכם ההבראה ארוך הטווח (כגון פתיחת תכנית חדשה המחייבת תקינה אקדמית, מכון חדש או חוגים חדשים)  – הכל כדי למנוע התחייבות עתידית מבלי שסוכם עליה מראש עם הצוות המקצועי בות"ת. האמור לעיל יחול רק על התקשרויות מעל 100,000 ש"ח. רשימה הכוללת התקשרויות חדשות מתחת לסכום זה לפעילות השוטפת של המוסד תדווח ע"י האוניברסיטה לות"ת אחת לחודש. סך כל ההתקשרויות הללו לא יעלה על 2 מיליון ₪  (0.1% ) מתקציב האוניברסיטה.

1.4 בעונת הקליטה של תשע"ח האוניברסיטה העברית תציע משרות חדשות במספר שלא יעלה על מספר הפורשים מהסגל האקדמי בשנת הלימודים תשע"ז. מדיניות האוניברסיטה לטווח ארוך היא שמספר המינויים במדעים העיוניים יישאר ברמתו הנוכחית בעוד שמספר המינויים במדעים הניסויים יגדל ככל שתקציב הקליטה יאפשר .בהתאם לכך, האוניברסיטה תדאג לכך שרוב המינויים בשנה הקרובה יהיו לחוקרים ניסויים ובכפוף לחלוקה הבאה: האוניברסיטה תממש 27 מהתקנים מיידית ואת התקנים הנותרים תממש לאחר סיכום של תכנית קליטת כח אדם אקדמי לטווח  ארוך המוסכמת על היועץ המוסכם ובהתאם לה (מתוך כוונה שהדבר לא יאוחר מסוף חודש אפריל).

1.5 האוניברסיטה העברית מתחייבת כי תכנית ההבראה לטווח הארוך תכלול בין היתר: צעדים לשינוי מבני וארגוני באוניברסיטה באופן שיביא להתייעלות תקציבית לטווח הארוך בין היתר ייבחן מהלך של התייעלות כגון איחוד יח' אקדמיות ומנהליות; צעדי התייעלות בעלויות השכר; מאמצים מוכחים ומדידים להשגת יעדים לאומיים שיכללו, לכל הפחות, הירתמות האוניברסיטה להגדלת היצע כוח האדם המיומן הדרוש לתעשיית ההייטק (תחומי ההנדסה ומדעי המחשב), הגברת הנגישות באופן משמעותי לאוכלוסייה החרדית, בני המיעוטים ויוצאי אתיופיה והגדלת היקף ייצוג הנשים הן במקצועות המדעיים והן בסגל האקדמי הבכיר ומחויבות לסיוע במאמץ הלאומי לטיפול במחסור הדיור וחיזוק שיתוף הפעולה בין האוניברסיטה לצרכי העיר ירושלים כפי שמבוטאים על ידי הרשויות הרלוונטיות.

1.6 האוניברסיטה פתחה את שנת הלימודים ותימנע מהשבתת הלימודים בהמשך שנת הלימודים בשל נושא מצבה הפיננסי.

1.7 ההשתתפות בהתאם לסעיף 1.1.4 היא חד פעמית ומהווה צעד מקדים במסגרת גיבוש תכנית ההבראה ארוכת הטווח תוך פתיחת שנה"ל ולא יינתן סיוע תקציבי נוסף לאוניברסיטה, אלא במסגרת תכנית הבראה מקיפה וארוכת טווח.

2. מקורות המימון בסעיף זה יסוכמו בין משרד האוצר לות"ת בהמשך וכתנאי למימוש.

3. יישום העקרונות לעיל כפופים לעמידת הצדדים בהתחייבויותיהם. משרד האוצר והאוניברסיטה העברית יחתמו על התחייבותם בהתאם.