03/01/18

עדכון החלטת ות”ת בעניין בניית המעונות בעזריאלי, המכללה האקדמית להנדסה ירושלים

ביום 3.1.18 ערכה ות”ת דיון מחודש בנושא בינוי מעונות סטודנטים בעזריאלי לאחר והסתבר כי עלויות הפרוייקט בפועל גבוהות ב-10 מיליון ₪ מאומדן העלויות שהעבירה עזריאלי לקראת הדיון בות”ת ב27.9.17  והיא מחליטה לאשר את הקמת שלב א’ של פרויקט המעונות של “עזריאלי – המכללה האקדמית להנדסה בירושלים”, בכפוף לתנאים להלן:

  1. אישור לבנייה בשטח של 11,565 מ”ר ברוטו, שייבנה באופן מודולרי, בעלות כוללת שנאמדת בכ-88.4 מיליוני ₪ כולל בצ”מ.
  2. תמיכת ות”ת בסכום של 11.34 מיליון ₪, מתוך כך עד 7.5 מיליון ₪ השתתפות ות”ת אשר תינתן בהתאם למספר המיטות שייבנו בשלב א’, היתרה תינתן כהלוואה תקציבית, כל זאת בכפוף לתנאים הבאים:

א. מימון יתרת הבנייה בסך כולל של כ-77 מיליוני ₪ כמפורט להלן:

1) קרן ייעודית למעונות מעודפי המכללה בסך של 37 מיליוני ₪.

2) קרן להקמת מעונות מתרומת עזריאלי בסך של 20 מיליוני ₪.

3) מענק הרשות לפיתוח ירושלים בסך של 20.17 מיליוני ₪.

ב. המכללה מתחייבת להחזר ההלוואה התקציבית החל משלב איכלוס מעונות הסטודנטים.

ג. ההוצאות השנתיות לתפעול ואחזקת הבניין שנאמדות בכ-1.5 מיליוני ₪ ימומנו מהכנסות הפרויקט, זאת תוך שמירה על האיזון התקציבי של המכללה.