09/10/13

עדכון החלטת ות"ת בעקבות פסיקת בג"ץ בנוגע להבטחת עמידת הפלטפורמות בקבלת סטודנטים המוגדרים "חרדים"

בהמשך לבקשת בית המשפט בפסה"ד בבג"צ מס'  5851/13 ונוכח סמיכות הזמנים לפתיחת שנה"ל, מחליטה ות"ת לעדכן את החלטתה ע"ג/79, מה-28 באוגוסט 2013 כדלקמן.

ות"ת מחליטה כי בשנת הלימודים תשע"ד ניתן יהיה לרשום לפלטפורמות החרדיות (חרדית ירושלים ומבח"ר) לשנה א' לשנת תשע"ד לא יותר מ-20% סטודנטים שאינם עומדים בהגדרת חרדי (במקום 15%), כפי שנקבעה בהחלטות ות"ת ומל"ג. במידה והמוסד יקלוט מעל 20% סטודנטים שאינם עומדים בהגדרה המאושרת, לא יינתן תקצוב בגין סטודנטים אלה, והנושא יעלה לדיון בוועדה לפיקוח ואכיפה.

יודגש, כי ההחלטה אינה נוגעת לשנים אחרות, אשר בהן החלטה המקורית עומדת בעינה. שכן, ביתר השנים, הן לפלטפורמות והן למועמדים יש די זמן להיערך לעמידה בהחלטה מבעוד מועד.

למען הסר ספק מובהר כי אין בהחלטה זו העדפה לקבלת קבוצות אחרות באוכלוסייה למסגרות אלו, וכן אין בהחלטה זו בכדי לשנות את המדיניות הנהוגה בנושא זה במסגרת המח"רים שנפתחו החל משנה החולפת.