05/04/17

עדכון החלטת ות"ת מיום 22.2.2017 בעניין סגירת התוכנית החוץ-תקציבית B.A. למנהלים במרכז האקדמי רופין

לאור החלטת מל"ג 1307/12 בנושא "המלצות דו"ח ועדת גרונאו לבחינת נושא התוכניות החוץ-תקציביות ותכניות הייעודיות במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים" ולאחר בחינה מקיפה של ההשלכות של סגירת התכנית על תקציב המוסד כמפורט במסמך 4030 ולאור חוות הדעת של הצוות המקצועי בות"ת ובהמשך להחלטת ות"ת מיום ה-22.2.17 מחליטה ות"ת  כי התכנית תיסגר במתווה הדרגתי המפורט להלן :

  1. תוגבל קליטת הסטודנטים הנקלטים לשנה א' בתכנית על פני שלוש שנים כך ששנה"ל תש"פ תהיה השנה האחרונה לקליטת סטודנטים לשנה א', ושנה"ל תשפ"ב תהיה השנה האחרונה להפעלת התכנית. במידה והמוסד יחרוג מהמגבלה שנקבעה עבור היקף הלומדים לשנה א', יופחת היקף זהה של סטודנטים אלה ממודל התקצוב של המוסד (בדומה למודל שנקבע עבור מוסדות החורגים ממתווה היציאה לעצמאות אקדמית).
  1. מוצג להלן הגבלת מספרי הסטודנטים בתכנית לרישום בשנה א' והערכה לסך היקף הלומדים בתכנית (יבחן לפי נתוני למ"ס):
מספר סטודנטים תשע"ז* תשע"ח תשע"ט תש"פ תשפ"א תשפ"ב תשפ"ג תשפ"ד
שנה א' 210 180 180 180 0 0 0 0
סה"כ סטודנטים בתכנית (הערכה) 700 640 570 540 360 180 0 0

 

* הערכה למצב הקיים (עדיין אין נתון רשמי נכון להיום)

  1. יוקצו למוסד 250 מכסות נוספות מעבר להקצאת המכסות שתיקבע במסגרת התכנית הרב-שנתית. המוסד יוכל להפנות לשיקול דעתו לכל היותר מחצית מהיקף המכסות (125)  עבור הגידול בתכנית המתוקצבת למנהל עסקים (בכל המסלולים) ויתרתן יופנו לעידוד גידול תכניות הלימוד במוסד למקצועות המועדפים במשק.

תוספת המכסות תחל בתקציב תשע"ט באופן הדרגתי. עם קבלת נתוני הלמ"ס ובאם יתעורר הצורך תוקדם הפעימה הראשונה של תוספת המכסות לתקציב תשע"ח.

  1. המוסד יוכל להגיש מסלול ערב ללימודים לתואר ראשון במנהל עסקים לפי נהלי מל"ג-ות"ת לקיום תכניות לימודים בזמן חלקי. במידה ויאושר, יוכל מסלול הערב להיפתח בשנה"ל תש"פ ועד ל-60 סטודנטים למחזור (180 בהפעלה מלאה). במידה והמוסד יבקש לפתוח את מסלול הערב לפני שנה"ל תש"פ, תותאם במקביל ההגבלה עבור קליטת שנה א' והקצאת המכסות.
  1. עד לחודש יולי 2017, המוסד יעביר לצוות המקצועי בות"ת תכנית עבודה מפורטת לצמצום מדורג של הסגל האקדמי והמנהלי המועסק במסגרת התכנית החוץ תקציבית.
  1. מליאת ות"ת מבקשת לקבל עדכונים מהצוות המקצועי לגבי יישום המתווה והתכנסות ליישום החלטת מל"ג 1307/12 בנושא דו"ח ועדת גרונאו.