26/12/18

עדכון החלטת ות"ת מיום 28.11.2018 בעניין הוספת חבר לחברי ועדת השיפוט וההיגוי לנושא התחבורה החכמה

פרטי הנושא נמצאים במסמך מספר 4432.

ישיבת ות"ת שהתקיימה ב- 26.12.18 החליטה ות"ת לעדכן את החלטתה מיום 28.11.18 בעניין הוספת חבר לועדת השיפוט וההיגוי לנושא התחבורה החכמה.
ות"ת מחליטה למנות את ד"ר תומר טולדו מהטכניון כחבר בועדת ההיגוי והשיפוט בנושא תחבורה חכמה.
בהתאם לכך, להלן ההרכב המלא של ועדת ההיגוי והשיפוט לתחבורה חכמה:
פרופ' יובל אלוביץ, אוניברסיטת בן גוריון – יו"ר
ד"ר ענת בונשטיין, מנהלת התכנית הלאומית לתחליפי דלקים ותחבורה חכמה, משרד רה"מ – חברה.
מר צבי האוזר, חבר ות"ת – חבר
ד"ר תומר טולדו, הטכניון – חבר
ד"ר אירית יובילר, המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון – חברה