20/03/18

עדכון החלטת מל"ג בדבר פטור מלימודים אקדמיים על בסיס לימודים לא אקדמיים

בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח (20.3.2018), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת משנה למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה לבחינה מחודשת של נושא "פטור מלימודים אקדמיים על בסיס לימודים לא אקדמיים", והחליטה כלהלן:

  1. פטור מלימודים אקדמיים על בסיס לימודים לא אקדמיים אפשרי רק בלימודים ברמת התואר הראשון. לא תתאפשר הענקת פטור על בסיס לימודים לא אקדמיים במסגרת הלימודים לתואר שני.
  2. מוסד להשכלה גבוהה רשאי, אך לא חייב, להעניק פטור מלימודים אקדמיים ברמת התואר הראשון על בסיס לימודים לא אקדמיים (לרבות לימודי חוץ במוסד אקדמי) , עד להיקף מקסימלי של 30 נ"ז, על בסיס ענייני ולגבי קורסים רלוונטיים בלבד, שקיימת הלימה בתכנים בינם לבין קורסים מקבילים בתוכנית האקדמית. לא יינתן פטור ממקצועות יסוד/ליבה/מבואות הנלמדים בתכנית האקדמית.
  3. לימודים לא אקדמיים לעניין זה הם לימודים במוסד על–תיכוני הנפרשים על פני שנתיים לפחות או לימודי חוץ במוסד אקדמי.
  4. מתן פטור בהיקף המקסימלי המותר (30 נ"ז) אפשרי רק לגבי מי שסיים את הלימודים הלא אקדמיים וקיבל תעודה המעידה על סיום לימודיו, כאשר אלה התקיימו עד שש שנים לפני מועד תחילת הלימודים האקדמיים.
  5. בהתאם להחלטת מל"ג מיום 14.2.17 בדבר מתן פטור מלימודים אקדמיים להנדסאים, מוסדות אקדמיים יוכלו להגיש בקשות למל"ג לקיים תכנית ייעודית לתואר ראשון להנדסאים, במסגרתן יתאפשר פטור של עד שליש מנקודות הזכות לתואר האקדמי, וזאת בהתאם לרקע ולהכשרה שקיבל ההנדסאי במסגרת לימודיו הקודמים ובהתאם לרלבנטיות של לימודי ההנדסאות לתואר. על התכנית הייעודית לעמוד במתווה המופיע בהחלטות המל"ג ביחס לפתיחת תכניות ייעודיות לאוכלוסיות מוגדרות.
  6. ניתן יהיה לאפשר הענקת פטור לאחר שש שנים, ובתנאי שהפטור מוענק לשיקול דעתו של המוסד למי שעוסק בתחום, דהיינו באופן אינדיבידואלי על בסיס ניסיונו המקצועי של המועמד. במקרה זה ניתן יהיה לאפשר פטור של עד 15 נ"ז (מתוך סך הנ"ז בסעיפים 4-5 שלעיל) בגין מקצועות הבחירה בלבד.
  7. בהתאם להחלטת המל"ג מיום 5.12, היקפו המקסימלי של הפטור יהיה עד 40 מהיקף נקודות הזכות לתואר האקדמי באשר לקבלת הנדסאים לתוכניות לימודים קיימות לתואר ראשון בהנדסה.
  8. ניתן להעניק פטור על בסיס פרטני (אינדיבידואלי) או על בסיס הסדר עם מוסד לימודים על-תיכוני. במקרים של הסדר כזה, יש לקבל את אישור המועצה בטרם הפעלתו של ההסדר.
  9. החלטה זו מבטלת את החלטות המועצה הקודמות בנושא, ומחליפה אותן.