10/12/13

עדכון החלטת מל"ג מס' 533/12 מיום 10.9.2013

בישיבתה ביום ז' בטבת תשע"ד (10.12.2013), דנה המועצה להכשלה גבוהה בהצעה לעדכן את החלטת מל"ג מס' 533/12 מיום 10.9.2013, בדבר סדרי הנוהל לעבודת ועדות המומחים התחומיות, והיא מחליטה להוסיף לסעיף 3 את התוספת שלהלן:

3.1.1.1    ההחלטה בדבר מינוי צוות בדיקה/ סוקר יחיד/  שני סוקרים – תתקבל בין היתר                                     בהתייחס לוותק של המוסד מגיש הבקשה, למספר התוכניות אותן הוא מלמד, לרמתו                           האקדמית של המוסד ולתחום הלימוד המבוקש. למען הסר ספק, בקשה של מוסד הפועל בהיתר (שאינו מוכר) לפתיחת תכנית תיבדק תמיד ע"י צוות בדיקה.

3.1.1.2    במקרים חריגים וככל שתתקבלנה שתי חוות דעת שליליות מטעמם של שני סוקרים                    שמונו, תוכל המועצה להחליט על הקמת צוות בדיקה לבדיקה נוספת של התוכנית, ככל שנוכחה שאין מקום לקבלת החלטה בהתבסס על שתי חוות הדעת. הרכב הצוות יכול שיכלול גם את הסוקר/ים.

3.1.1.3    במקרים בהם תתקבלנה שתי חוות דעת של סוקרים, האחת חיובית והשנייה שלילית,                             יתמנה צוות לבדיקה נוספת של התוכנית. הרכב הצוות לא יכלול את הסוקרים שהגישו                                חוות דעת.

הנוהל המעודכן מובא כנספח להחלטה זו.