10/06/15

עדכון המתווה לעמידת הפלטפורמות בקבלת סטודנטים המוגדרים "חרדים"

בהמשך להחלטות ות"ת בדבר חובתן של הפלטפורמות לקבל תלמידים בהתאם להגדרות שנקבעו לכך ע"י המל"ג וות"ת, נקבע תהליך הדרגתי לעמידה ביעד זה. על מנת לסייע לפלטפורמות להתמודד באופן סביר והדרגתי עם המשמעות התקציבית של קליטת סטודנטים העומדים בהגדרה המאושרת בלבד, מחליטה ות"ת לדרג את התהליך בשיעור קבוע יורד כדלהלן:

 

בשנת תשע"ו – ניתן יהיה לרשום לשנה א' לפלטפורמות החרדיות (חרדית ירושלים ומבח"ר) לשנת תשע"ו לא יותר מ-10% סטודנטים שאינם עומדים בהגדרת חרדי, כפי שנקבעה בהחלטות ות"ת ומל"ג.

 

בשנת תשע"ז – ניתן יהיה לרשום לשנה א' לפלטפורמות החרדיות (חרדית ירושלים ומבח"ר) לשנת תשע"ז לא יותר מ-5% סטודנטים שאינם עומדים בהגדרת חרדי, כפי שנקבעה בהחלטות ות"ת ומל"ג.

 

החל משנת תשע"ח – לא יתבצע רישום של סטודנטים חדשים שאינם עומדים בהגדרה המאושרת.

החלטה זו מעדכנת את כל ההחלטות הקודמות של ות"ת בנושא, והיא מעדכנת את המתווה גם לשנים הבאות, כך שמתייתר הצורך בדיון חוזר בנושא מדי שנה. מדרג זה יאפשר לפלטפורמות היערכות ראויה וסבירה לעמידה ביעדים שנקבעו והוא מהווה הוראת שעה. למען הסר ספק, מובהר כי אין בהחלטה זו בכדי לשנות את המדיניות הנהוגה בנושא זה במסגרת המח"רים.