04/12/13

עדכון הנחיות ות"ת בנושא שכר ותנאי העסקה במכללות – אפשרות ליישום מסלול לסגל אקדמי עמית

בהמשך להחלטת ות"ת מיום 17.4.13 ולהבהרות בדבר התיאום עם נציגי ור"מ והממונה על השכר, מחליטה ות"ת לאשר נוהל להעסקת סגל אקדמי עמית במכללות כפרק נוסף במסמך "הנחיות ות"ת לתנאי העסקה ודירוג במוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות ובמכללות האקדמיות" כדלקמן:

 

 • ניתן להעסיק עובד על פי נוהל זה ובתנאי שעומד לפחות בקריטריונים הבאים:
 1. היקף העסקה קודם- מינימום תקופת העסקה והיקף הוראה מינימאלי כפי שיקבע על ידי המוסד[1].
 2. היקף העסקה מינימאלי כסגל עמית במוסד – כ-33% משרה (על פי הגדרתה בסעיף ב.1).
 3. ההכנסה השנתית הכוללת הצפויה מעבודה (כולל כל עבודה, לרבות הכנסה כסגל עמית) בשנת הלימודים, על פי הצהרת חבר הסגל, אינה עולה על ההכנסה השנתית המרבית. הכנסה שנתית מרבית מוגדרת כמכפלה של 12 בסכום השווה ל-175% השכר הממוצע במשק האחרון הידוע במועד מתן ההצהרה כפי שהשכר הממוצע מתפרסם לפי חוק ביטוח לאומי תשנ"ה-1995.
 4. אינו מועסק במשרה מלאה במוסד או במקום עבודה אחר כלשהו.

 

 • תנאי העסקה ושכר
 1. משרה מלאה של סגל עמית תהיה 16 שעות הוראה 1. שעת הוראה הינה שוות ערך ל-1 שעת הוראה פרונטאלית, 2 שעות תרגול/הדרכה/מעבדה, בשבוע במשך סמסטר הכוללות ביצוע מטלות נלוות לפעילויות אלה לפי קביעת הרשויות האקדמיות של המוסד, וכאמור בפרק כללי  בעניין תפקידו של חבר סגל אקדמי.

 

 1. היקף העסקה והיתר העסקה נוספת- סגל עמית יכול להיות מועסק במספר מוסדות כאשר סך חלקי המשרות לא יעלה על ש"ע ל-150% משרה בכלל מסלולי העסקה. יודגש כי היתר להעסקה מעל משרה מלאה יוכל להינתן רק לסגל שאין לו עיסוק מחוץ למערכת ההשכלה הגבוהה.

 

 1. תקופת העסקה- במינוי של סמסטר אחד (סמסטר א' או ב') תקופת העסקה תהיה בת 6 חודשים. במינוי של שני סמסטרים (סמסטר א' או ב'), תקופת העסקה תהיה בת 12 חודשים.

 

 1. סגל עמית יועסק בשלוש דרגות – סגל עמית ב, סגל עמית א, סגל עמית 1 כמפורט להלן:

 

סגל עמית ב- בעל תואר ד"ר או מי שלפי החלטת המוסד ניסיונו המקצועי או ניסיונו בהוראה מכשירים אותו לביצוע תפקידים המוטלים על סגל הוראה בדרגה זו  (השכר ישולם על פי טבלת שכר מדריך ד"ר).

 

סגל עמית א- בעל תואר שני או מי שלפי החלטת המוסד ניסיונו המקצועי או ניסיונו בהוראה מכשירים אותו לביצוע תפקידים המוטלים על סגל הוראה בדרגה זו ( השכר ישולם על פי טבלת שכר אסיסטנט א').

 

סגל עמית 1- בעל תואר ראשון או מי שלפי החלטת המוסד ניסיונו המקצועי או ניסיונו בהוראה מכשירים אותו לביצוע תפקידים המוטלים על סגל הוראה בדרגה זו  (השכר ישולם על פי טבלת שכר עוזר הוראה).

 

 1. שכר- שכרו של סגל הוראה ישולם על פי טבלאות השכר למכללות שתפרסם יחידת השכר ותנאי העסקה בוות"ת וכפי שיתעדכנו מעת לעת. חישוב ותק סגל עמית יהיה על פי נוסחה שיקבע המוסד באישור יחידת השכר ותנאי העסקה בוות"ת.

 

 1. זכויות נוספות- סגל עמית זכאי להחזר הוצאות ולהפרשות סוציאליות כמקובל לחבר סגל במשרה. החזר הוצאות נסיעה ישולם על פי הנחיות החשב הכללי במשרד האוצר להחזר הוצאות נסיעה בתחבורה ציבורית. יודגש כי אין לשלם החזר הוצאות בגין רכב, טלפון וביגוד מאחר ואלו מעוגנים בתוספת האקדמית המשולמת לסגל ההוראה.

 

 1. מינוי סגל עמית – לדרגות השונות ייעשה על פי החלטת הנשיא או הממונה מטעמו. הכל בכפוף למפורט בתקנון האקדמי של המוסד אשר יכלול התייחסות לאופן המינוי וקביעת הדרגות.

[1]  לגבי סעיפים אלו יתאפשר לקבוע הסדרי מעבר למורים מן החוץ המועסקים במוסד בתשע"ד באישור יחידת השכר ותנאי העסקה בוות"ת, ובכל מקרה תקופת העסקה קודמת לאוכלוסייה זו לפי סעיף א 1 , לא תפחת מ-4 שנות הוראה פרונטאליות במוסד.