27/10/20

עדכון הסדרי הנוהל של הוועדות העליונות למינוי פרופסורים והקריטריונים והתנאים לאישור מתן תואר פרופסור ע"י המוסדות: א. שינוי מבנה הוועדות והרכבן; ב. דיון חדש – הליך מקוצר; ג. מספר הממליצים הנדרש; ד. דרגת יו"ר ועדה מקצועית

בישיבתה ביום ט' בחשון תשפ"א (27.10.2020) החליטה המועצה להשכלה גבוהה לאמץ את המלצת ועדת המשנה הרוחבית למדיניות אקדמית, הסמכה והכרה בהצעה לעדכון סדרי הנוהל של הוועדות העליונות למינוי פרופסורים במוסדות ללא הסמכה להעניק תואר פרופסור באופן עצמאי, ובקריטריונים ותנאים לאישור מתן תואר פרופסור על ידי המוסדות, כדלקמן:

א.        שינוי מבנה הוועדות והרכבן

לשנות  את הרכבי הוועדות העליונות למינוי פרופסורים במוסדות ללא הסמכה להעניק תואר פרופסור באופן עצמאי כמפורט להלן:

1. מעבר מחמש ועדות תחומיות לארבע ועדות:

  • מיזוג הוועדה העליונה למינוי פרופסורים בתחומי מדעים מדויקים והנדסה עם הוועדה העליונה למינוי פרופסורים במדעי החיים, רפואה ובריאות  לוועדה אחת שתיקרא: הוועדה העליונה למינוי פרופסורים במדעי הטבע, הבריאות וההנדסה.
  • מיזוג הוועדה העליונה למינוי פרופסורים במדעי הרוח והאומנויות עם הוועדה העליונה למינוי פרופסורים בתחומי החינוך וההוראה לוועדה אחת שתיקרא: הוועדה העליונה למינוי פרופסורים בתחומי החינוך, הרוח, החינוך והאמנויות.
  • הוועדה העליונה למינוי פרופסורים במדעי החברה, משפטים וניהול – ללא שינוי.
  • הקמת ועדה חדשה – הוועדה העליונה למינוי פרופסורים במסלול המקצועי.

2. מספר חברי הוועדות – בכל ועדה יהיו 10-12 חברים. הקוורום הנדרש לדיון הוא 7 חברים.

3. תמהיל חברי הוועדות – ככלל, ייצוג המכללות בכל הוועדות התחומיות יהיה 2/3 מהוועדה. ככלל יו"ר הוועדה וממלא מקומו יהיו נציגי אוניברסיטאות.

4. הוועדה למסלול המקצועי – לפחות שליש מחברי הוועדה יהיו מהמסלול המחקרי, ביניהם יו"ר הוועדה וממלא מקומו.

5. הוועדות החדשות ייכנסו לתוקף לתקופה ראשונה של שלוש שנים החל מ 1.12.2020.

ב.         דיון חדש – הליך מקוצר

להוסיף לסעיף 13 לסדרי הנוהל בדבר נוהל דיון מחדש , כדלקמן:

מוסד יהיה רשאי לקיים דיון חדש בהליך מקוצר, כמפורט להלן, בתנאי שהוועדה העליונה אפשרה זאת במסגרת החלטתה הקודמת שלא לאשר את  הקידום המבוקש, ובפרק זמן סביר (שאינו עולה על 3 שנים) מאז הדיון הקודם בתיק בוועדה העליונה.

1) העברת הנימוקים ופירוט השינויים שחלו בתיק  לוועדה המקצועית שבחנה בעבר את התיק.

2) העברת חוו"ד הוועדה המקצועית לדיון בפני ועדת המינויים המוסדית בנושא.

3) הבאת מכלול החומר (לרבות הנימוקים, פירוט השינויים והמלצות הוועדות) לדיון בפני הוועדה

העליונה למינוי פרופסורים של המל"ג.

ג.         מספר הממליצים הנדרש

לאור העובדה שלמוסדות יש לעיתים קושי לעמוד במספר הממליצים הנדרש בכל תיק (חמישה בתיק קידום לתואר פרופ' חבר ושבעה לפרופ' מן המניין), מוצע שינוי במספר המומחים החיצוניים הנדרש על ידי הועדה המקצועית כך שבעת הדיון יהיו בפני הוועדה לפחות ארבעה מכתבי המלצה עבור בקשה לקידום לפרופסור חבר וששה מכתבי המלצה עבור בקשה לקידום לפרופסור מן המניין, זאת בנוסף למכתבי משאל מוקדם, אם נערך כזה.

ד.         דרגת יו"ר ועדה מקצועית

נקבע בעבר כי בקידום לדרגת פרופסור חבר יהיה יו"ר הועדה המקצועית  בדרגת פרופ' מן המנין.

לאור קשיים בעמידה בדרישה זו בתחומים מסוימים, מוצע כי במקרים חריגים תתאפשר חריגה מכלל זה והיו"ר יהיה פרופסור חבר. החריגה תנומק במכתב הסבר מפורט שיצורף לתיק.