13/07/16

עדכון הסדר הרשאות חתימה

 

 1. מורשי חתימה לתקציב מינהל תאגיד המל"ג/ות"ת

 

ות"ת מחליטה להסמיך את מורשי החתימה במינהל מל"ג/ות"ת כדלהלן:

 • על התחייבויות, חוזים, הוראות לבנק, אישור חשבונות, ותשלומי המינהל למוטבים שונים יחתמו:
 • עד 250,000 ₪ – שני מורשי חתימה מרשימה ב.
 • מסך 250,000 ₪ ועד לסך 500,000 ₪ – מורשה אחד מרשימה א, ומורשה אחד מרשימה ב.
 • מעל 500,000 ₪ – שני מורשי חתימה מרשימה א.

 

 • תשלום משכורות ותשלומים נלווים לשכר לרשויות המס, תשלום למינהלת הגמלאות- שני מורשים מרשימה ב'.
                רשימה א'                           רשימה ב'
1 יו"ר ות"ת 1 ממונה תחום מינהל וכספים
ובהעדרו: סגן יו"ר ות"ת
2 מנכ"ל מל"ג/ות"ת 2 מנהלת כספים בכירה
3 סמנכ"ל למינהל ומשאבי אנוש 3 סמנכ"ל תקצוב**
4 חשבת בכירה**

 

 

 

 

 

 

 

 

איוש שמי ופרטי המורשים*:

                  רשימה א'                      רשימה ב'
  שם ת.ז.   שם ת.ז.
1 פרופ' יפה זילברשץ 51940591 1 מר יוני אבן טוב 036451557
2 מר גדי פרנק 037402500 2 גב' אליז דולב 014296420
3 גב' דנה אהרון 032766099 3 גב' שירה נבון 038410403
  4 רו"ח  אביטל בלייוס 029384294

 

___________

* בכל מקום בו קיימת זכות חתימה למורשה מרשימה ב', רשאי לחתום מורשה מרשימה א'

** מורשי חתימה לצורך גיבוי (לא בשגרה)

 

 

 • על כל חוזה עבודה של עובדי ות"ת/מל"ג – יחתמו בשם המועצה להשכלה גבוהה המנכ"ל וסמנכ"ל למינהל ומשאבי אנוש, כאשר על חוזה העסקה של המנכ"ל ושל סמנכ"ל למשאבי אנוש יחתום בעל התפקיד השני וכן יו"ר ות"ת.
 • ביצוע הזמנות רכש שוטפות למינהל התאגיד – מבלי לגרוע בזכויות דלעיל, לצורך ביצוע הזמנות רכש שוטפות למינהל התאגיד מנהל/ת חוזים והתקשרויות מורשה/ית לחתום על ביצוע הזמנות רכש בשם התאגיד, בגין פעולות שוטפות כגון הזמנת כיבוד קל לישיבות, חדרי ישיבות, לינה ומוניות, פרסום בעיתונות, ציוד משרדי וכד', כל זאת בסכום של עד 20,000 ₪ ובלבד שמצורפת חתימה של ממונה תחום מינהל וכספים או סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש.
 • כל מסמך/התחייבות/חוזה/יפוי כח וכו' שאינו נופל בהגדרות איזה מהסעיפים לעיל ואינו טומן בחובו משמעות כספית כלשהי – ייחתם ע"י מנכ"ל מל"ג/ות"ת או חבר הנהלה עליו יחליט לעניין זה המנכ"ל.

 

 1. מורשי חתימה לצורך ביצוע תקציב ות"ת (תקציב מערכת ההשכלה הגבוהה):

הגדרות

תקציב: התקציב הרגיל השנתי ותקציב הפיתוח של ות"ת למערכת ההשכלה הגבוהה.

תקנה: הרמה המפורטת ביותר של התקציב.

מוטב: מוסד להשכלה גבוהה המתוקצב על ידי ות"ת ומוטבים אחרים שאינם מוסדות להשכלה גבוהה, אשר   ות"ת מעבירה אליהם כספים לצורך קידום מערכת ההשכלה הגבוהה, בהתאם להחלטות ות"ת.

הוצאה: ביצוע תקציב (העברת תשלום) של תקנה עבור מוטב ספציפי.

טופס זיכוי: טופס המופנה לחשבת הבכירה המהווה אישור לביצוע תקציב.

עודף מחוייב: יתרת תקציב בשנה מסויימת שנוצרה לגביה התחייבות כלפי מוטב אשר תמומש בשנה/שנים העוקבת/עוקבים.

 • כללי
 • סכומי התקציב המאושרים ע"י ות"ת הם הרשאה מקסימאלית להוציא או להתחייב.
 • הגורם המבצע את התקציב המאושר לכל מוטב (באמצעות מתן זיכוי) הינו אגף התקצוב של ות"ת, בהתאם לכללים לחלוקת התקציב בכל תקנה כפי שנקבעו ע"י ות"ת.

 

 • שינויים בתקציב ות"ת יובאו לות"ת בהתאם לכללים הבאים:

השינוי יאושר ע"י מנכ"ל מל"ג ויו"ר ות"ת ויובא במסגרת עדכון לות"ת (אין צורך באישור בהצבעה) הכל טרם ביצוע השינוי

 • תוספת או הפחתה של תקציב ספציפי שמקורה בגורם חיצוני ושאינה נתונה לשיקול דעת ות"ת (ככלל שינוי טכני כגון עדכון מדדים וכד')
 • העברת עודפים מחויבים המועברים מתקנה אחת לתקנה המקבילה בשנה העוקבת.
 • העברה בין מוטבים בתקנה – שינוי בחלוקת התקציב בין מוטבים (כולל בלתי מוקצה), שאיננה כרוכה בקביעת כללים חדשים לחלוקת התקציב בתקנה או בשינוי החלטת ות"ת המקורית בנושא.
 • העברה בין תקנות קיימות במהלך השנה שאינה עולה על 1 מיליון ₪ לפעולה בשנה ועד סך כולל של 10 מש"ח מהתקציב השנתי בסה"כ על פני השנה  – והכל בהתאם להחלטות וכללי ות"ת בנושא הספציפי.           מכל מקום, חברי ות"ת יהיו רשאים לבקש דיון והחלטה בנושא.

 

שינוי יובא לאישור ות"ת (בהצבעה)

 • תוספת והפחתה כללית של תקציב שמקורה בגורם חיצוני ושאינה נתונה לשיקול דעת ות"ת (כגון החלטות ממשלה, עדכון מדדים וכד') לדוגמא: הפחתת תקציב המדינה.
 • כל יתר המקרים שאינם במסגרת עדכון לות"ת לרבות: החלטות הדורשות דיון עקרוני, העברת עודפים לא מחויבים משנה לשנה, פתיחת תקנה חדשה, ביטול תקנה, העברה בין תקנות קיימות העולה על 1 מיליון ₪ לפעולה בשנה.

 

 • מורשי חתימה לחתימה על בקשות לחשבות משרד החינוך ו/או לחשב הכללי, להקצאת כספים למוסדות להשכלה גבוהה, למינהל מל"ג/ות"ת ולמוטבים אחרים

 

                רשימה א'                           רשימה ב'
1 יו"ר ות"ת 1 סמנכ"ל תקצוב
ובהעדרו: סגן יו"ר ות"ת (ככל שקיים)
2 מנכ"ל מל"ג/ות"ת 2 חשבת בכירה

 

איוש שמי ופרטי המורשים*:

 

                  רשימה א'                      רשימה ב'
  שם ת.ז.   שם ת.ז.
1 פרופ' יפה זילברשץ 51940591 1 גב' שירה נבון 038410403
2 מר גדי פרנק 037402500 2 רו"ח  אביטל בלייוס 029384294

___________

* בכל מקום בו קיימת זכות חתימה למורשה מרשימה ב', רשאי לחתום מורשה מרשימה א'

 

 

סדר העבודה יהיה כדלקמן:

 • בקשות להקצאת כספים למוסדות להשכלה גבוהה או למוטבים אחרים-ייחתמו ע"י שני מורשי החתימה ברשימה ב' דהיינו: הסמנכ"ל לתקצוב והחשבת הבכירה.

 

 • בקשות להקצאת כספים למנהל מל"ג/ות"ת – ייחתמו ע"י מנכ"ל מל"ג/ות"ת והחשבת הבכירה.
 • הסכמים/התחייבויות בנושאי תקציב מערכת ההשכלה הגבוהה – בין ות"ת למשרדי ממשלה ורשויות ציבוריות – הסכמים/התחייבויות בין ות"ת לבין צדדים שלישיים כגון: משרדי ממשלה וכו' יחתמו ע"י 2 מבין סמנכ"ל לתקצוב, מנכ"ל, יו"ר ות"ת.

 

 • על הסכמים בינלאומיים ומסמכי יישום בינלאומיים – יחתמו לאחר שקיבלו את אישור מל"ג, ובמידה ונדרש גם אישור ות"ת, והתקבל אישור משרד החוץ, שניים מתוך השלושה הבאים: יו"ר ות"ת, סיו"ר מל"ג ומנכ"ל מל"ג/ות"ת.

 

* הסכמים/ חוזים יאושרו ע"י הלשכה המשפטית טרם חתימה.

החלטה זו מבטלת ובאה במקום כל החלטה קודמת שקיבלה ות"ת לענין מורשי חתימה של תקציב מינהל תאגיד המל"ג/ות"ת מורשי החתימה לביצוע תקציב ות"ת (תקציב מערכת ההשכלה הגבוהה).