23/01/19

עדכון- הסדר הרשאות חתימה במנהל התאגיד – מסמך מס' 4439

בישיבתה ביום 23.1.19 עדכנה ות"ת את החלטותיה בנושא זכויות חתימה כלהלן:

מורשי חתימה לתקציב מינהל תאגיד המל"ג/ות"ת
ות"ת מחליטה להסמיך את מורשי החתימה במינהל מל"ג/ות"ת כדלהלן:

א. על התחייבויות, חוזים, הוראות לבנק, אישור חשבונות, ותשלומי המינהל למוטבים שונים יחתמו:

  1. עד 400,000 ₪ – שני מורשי חתימה מרשימה ב.
  2. מסך 400,000 ₪ ועד לסך 650,000 ₪ – מורשה אחד מרשימה א, ומורשה אחד מרשימה ב.
  3. מעל 650,000 ₪ – שני מורשי חתימה מרשימה א.

ב. תשלום משכורות ותשלומים נלווים לשכר לרשויות המס, תשלום למינהלת הגמלאות- שני מורשים מרשימה ב'.

___________
* בכל מקום בו קיימת זכות חתימה למורשה מרשימה ב', רשאי לחתום מורשה מרשימה א'
** מורשי חתימה לצורך גיבוי (לא בשגרה)

ג. על כל חוזה עבודה של עובדי ות"ת/מל"ג – יחתמו בשם המועצה להשכלה גבוהה המנכ"ל וסמנכ"ל למינהל ומשאבי אנוש, ובהיעדר מנכ"ל מכהן או ממלא מקום מנכ"ל יחתום יו"ר ות"ת, כאשר על חוזה העסקה של המנכ"ל ושל סמנכ"ל למשאבי אנוש יחתום בעל התפקיד השני וכן יו"ר ות"ת.
ד. ביצוע הזמנות רכש שוטפות למינהל התאגיד – מבלי לגרוע בזכויות דלעיל, לצורך ביצוע הזמנות רכש שוטפות למינהל התאגיד מנהל/ת חוזים והתקשרויות מורשה/ית לחתום על ביצוע הזמנות רכש בשם התאגיד, בגין פעולות שוטפות כגון הזמנת כיבוד קל לישיבות, חדרי ישיבות, לינה ומוניות, פרסום בעיתונות, ציוד משרדי וכד', כל זאת בסכום של עד 20,000 ₪ ובלבד שמצורפת חתימה של ממונה תחום מינהל וכספים או סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש.
ה. כל מסמך/התחייבות/חוזה/יפוי כח וכו' שאינו נופל בהגדרות איזה מהסעיפים לעיל ואינו טומן בחובו משמעות כספית כלשהי – ייחתם ע"י מנכ"ל מל"ג/ות"ת או חבר הנהלה עליו יחליט לעניין זה המנכ"ל.