15/09/20

עדכון הצוות להיערכות מערכת ההשכלה הגבוהה לתקופת הקורונה

בישיבתה ביום כ"ו באלול תש"פ (15.9.2020) קיבלה המועצה להשכלה גבוהה דיווחים אודות פעילות הצוות לבחינת ההיערכות לפתיחת שנה"ל האקדמית תשפ"א בצל הקורונה, בראשותו של חבר המל"ג, פרופ' חיים טייטלבאום.

המל"ג עודכנה כי הצוות בחן את נושא היערכות המוסדות לפתיחת שנה"ל תשפ"א, ואת מגוון האתגרים העומדים בפני המוסדות ובפני הסטודנטים, וכל זאת לאור הנסיון הרב שנצבר וההתארגנות הראויה לשבח של כל המוסדות במהלך סמסטר ב' תש"פ.

המל"ג רושמת בפניה כי מוסדות רבים כבר נמצאים בעיצומה של ההיערכות לקראת שנה"ל הבאה, תוך התייחסות  לאתגרים השונים לאור אי-הוודאות במציאות המשתנה והיא מברכת את המוסדות על כך. המל"ג קוראת למוסדות להשכלה גבוהה כדלקמן:

  1. לפעול ככל האפשר, למתן ציונים סופיים מספריים, זאת על מנת למזער את הפגיעה בסטודנטים, והכל בכפוף להבטחת רמה אקדמית נאותה ועצמאותם האקדמית של המוסדות .
  2. להמשיך ולפעול לעדכון מערך ההוראה, הלמידה וההערכה לתקופת הקורונה ובעקבותיה.
  3. לסיים מוקדם ככל האפשר את פרסום המתווים המפורטים להוראה לטובת ציבור הסטודנטים.
  4. המגבלה הקיימת בהחלטתה בנושא "למידה דיגיטלית: הגדרה ואסדרה" מיום 13.11.2018 לעניין היקף ההוראה הדיגיטלית, אינה חלה בשלב זה על למידה מקוונת סינכרונית כגון זום.