13/05/14

עדכון הרכבי ועדות המשנה הקבועות של המל"ג

בישיבתה ביום י"ג באייר תשע"ד (13.5.2014) לבקשת חברי המועצה ובהתאם לסדרי הנוהל שלה, החליטה המועצה להשכלה גבוהה לעדכן את שמות חברי ועדות המשנה הקבועות שלה.  ההרכבים המעודכנים כלהלן:

ועדת משנה: לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים:

יו"ר הוועדה: פרופ' פאדיה נאסר

חברי הוועדה: ד"ר רבקה ודמני, פרופ' אורציון ברתנא, פרופ' חיים זנדברג, פרופ' עזרי טרזי, פרופ' בתיה לאופר.

ועדת משנה: לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל:

יו"ר הוועדה: פרופ' משה מאור

חברי הוועדה: פרופ' אלה בלפר, ד"ר אופיר העברי, פרופ' שמואל האוזר, מר יאיר הראל – נציג סטודנטים, פרופ' יהודית גל-עזר.

ועדת משנה: לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה פארה רפואי, וחקלאות:

יו"ר הוועדה: פרופ' רוזה אזהרי

חברי הוועדה: פרופ' יונינה אלדר, פרופ' רחל בן אליהו זהרי, ד"ר לאה בם, פרופ' פואד פארס, פרופ' יעקב ויה, פרופ' צילה סינואי שטרן, מר אורי רשטיק – נציג סטודנטים.

ועדת משנה להבטחת איכות:

יו"ר הוועדה: פרופ' צילה סינואני שטרן

חברי הוועדה: פרופ' מנואל טרכטנברג – יו"ר ות"ת, פרופ' חגית מסר-ירון – סיו"ר מל"ג, פרופ' חיה קלכהיים, ד"ר רבקה ודמני, פרופ' משה מאור, פרופ' אלה בלפר, ד"ר אופיר העברי, פרופ' חיים זנדברג, מר גדי פרנק – מנכ"ל מל"ג ות"ת, גב' מיכל נוימן- סמנכ"ל לעניינים אקדמיים, מר יאיר הראל  – נציג סטודנטים, פרופ' אלי זלדוב.

ועדת משנה עליונה להכרה הסמכה ורישוי:

יו"ר הוועדה  -פרופ' יונינה אלדר

חברי הוועדה: פרופ' חגית מסר-ירון -סיו"ר מל"ג, פרופ' משה מאור, פרופ' עזרי טרזי, פרופ' פאדיה נאסר, פרופ' רוזה אזהרי, פרופ' רחל בן אליהו זוהרי, מר אורי רשטיק – נציג סטודנטים, פרופ' יהודית גל-עזר, פרופ' צילה סינואני-שטרן.

ועדה עליונה לפיקוח ואכיפה:

יו"ר הוועדה -פרופ' חגית מסר ירון- סיו"ר מל"ג,

חברי הוועדה: פרופ' מנואל טרכטנברג- יו"ר ות"ת, פרופ' עזרי טרזי, פרופ' משה מאור, פרופ' פייסל עזאיזה, פרופ' שמואל האוזר, מר גדי פרנק – מנכ"ל מל"ג ות"ת, גב' מיכל נוימן- סמנכ"ל לעניינים אקדמיים, ד"ר לאה בם, מר יאיר הראל- נציג סטודנטים.

ועדה לפיתוח ומדיניות אקדמית:

יו"ר הוועדה -פרופ' חגית מסר ירון- סיו"ר מל"ג,

חברי ועדה: פרופ'  מנואל טרכטנברג- יו"ר ות"ת,  פרופ' חיה קלכהיים, פרופ' פואד פארס, ד"ר לאה בם, פרופ' יונינה אלדר, פרופ' משה מאור, פרופ' יעקב ויה, פרופ' רוזה אזהרי, פרופ' אורציון ברתנא, מר גדי פרנק- מנכ"ל מל"ג ות"ת, פרופ' צילה סינואני-שטרן, פרופ' רחל בן אליהו זהרי, מר יאיר הראל- נציג סטודנטים.