24/09/19

עדכון הרכבי ועדות המשנה של המל"ג

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ט (24.9.2019) החליטה המועצה להשכלה גבוהה לעדכן את הרכבי ועדת המשנה שלה.  ההרכבים המעודכנים כלהלן:

הרכב ועדות המשנה של המועצה להשכלה גבוהה ה- 13

עדכון ספטמבר 2019

ועדות משנה רוחביות מעודכן – ספטמבר 2019

ועדת משנה למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה – (13) ועדת משנה לפיקוח ואכיפה – (12)

 

ועדת משנה להבטחת איכות – (9)

 

פרופ' אדו פרלמן – יו"ר פרופ' אדו פרלמן – יו"ר

 

פרופ' חיים טייטלבאום – יו"ר
פרופ' יפה זילברשץ – יו"ר ות"ת פרופ' יפה זילברשץ – יו"ר ות"ת פרופ' יפה זילברשץ יו"ר ות"ת
ד"ר לאה בם ד"ר לאה בם פרופ' אילנה גוזס
פרופ' ישראל גלעד

 

פרופ' ישראל גלעד

 

פרופ' רבקה גילת
ד"ר רבקה ודמני פרופ' חנה דודיוק

 

 

 

פרופ' חנה דודיוק
פרופ' אביבה חלמיש מר משה ויגדור גב' עדי משניות
פרופ' חיים טייטלבאום פרופ' אוסיד ח'טיב

 

פרופ' חביבה פדיה
פרופ' אלי פולק גב' עדי משניות פרופ' רוני פרידמן
פרופ' חביבה פדיה  

פרופ' סעד תפוחי

פרופ' דודי שוורץ
פרופ' רוני פרידמן

 

מר ישראל תיק  
פרופ' שפרה שגיא

 

מנכ"ל מל"ג-ות"ת  
פרופ' סעד תפוחי סמנכ"ל לעניינים אקדמיים, מיכל נוימן  
מר שלומי יחיאב    
מרכז: מרק אסרף מרכז: יאיר הראל מרכזת: ורדה בן שאול

 

 

ועדות משנה תחומיות

ועדת משנה תחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנויות

(8)

ועדת משנה תחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי במדעי הרוח והחברה משפטים

(6)

ועדת משנה תחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל

(7)

ד"ר רבקה ודמני – יו"ר

 

פרופ' ישראל גלעד – יו"ר פרופ' רוני פרידמן – יו"ר

 

פרופ' אוסיד ח'טיב ד"ר אופיר העברי

 

ד"ר לאה בם
פרופ' אביבה חלמיש

 

מר משה ויגדור פרופ' אילנה גוזס
פרופ' חביבה פדיה

 

פרופ' דודי שוורץ פרופ' רבקה גילת
 

פרופ' חיים טייטלבאום

 פרופ' שפרה שגיא פרופ' חנה דודיוק
פרופ' עזרי טרזי***

 

מר שלומי יחיאב פרופ' אלי פולק
מר ישראל תיק

 

  פרופ' סעד תפוחי
גב' עדי משניות   רשם המהנדסים**
מרכזת: בתיה הקלמן מרכזת: מוניקה שמילוביץ-

אופנר

מרכזת: מרב אברהמי