04/08/20

עדכון הרכבי ועדות משנה של המל"ג

בישיבתה ביום י"ד באב תש"פ (4.8.2020) החליטה המועצה להשכלה גבוהה שחברת המל"ג הנכנסת, נציגת התאחדות הסטודנטים, הגב' אתי זלצמן, תכהן כחברה בוועדת המשנה להבטחת איכות, ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה וכן ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות.  למעט שינוי זה, אין כל שינוי בהרכבי ועדות המשנה של המל"ג. ההרכב המעודכן של ועדות המשנה מצורף כנספח להחלטה זו.