23/05/17

עדכון הרכב הוועדה הבודקת את בקשת המכללה האקדמית תל-חי לקבל הסמכה להעניק תואר שני (M.A.) עם וללא תזה בפסיכולוגיה חינוכית

בישיבתה ביום כ"ז באייר תשע"ז (23.5.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה לאשר את הרכב הוועדה המוצע כלהלן:

  • פרופ' שפרה שגיא – החוג לחינוך, אוניברסיטת בן גוריון- יו"ר
  • פרופ' יואל אליצור – החוג לחינוך, האוניברסיטה העברית
  • פרופ' רחל גלי צינמון – המחלקה לחינוך, אוניברסיטת תל אביב