14/01/20

עדכון הרכב הוועדה הבינלאומית בתחום פסיכולוגיה ומדעי ההתנהגות

בישיבתה ביום י"ז בטבת תש"פ (14.1.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות  והחליטה לאשר את הרכב הוועדה להערכת איכות הלימודים בפסיכולוגיה ומדעי ההתנהגות, כלהלן:

 • Prof. Elena Grigorenko, Department of Psychology, University of Houston & Child Study
  Center, Yale Medical School, USA. (child development, chronic disease, epidemiology,
  learning disorders, public and global health) – committee chair.
 • Prof. Miles Hewstone, Oxford Martin School, University of Oxford, UK. (social
  psychology)
  Prof. Debora Stipek, Graduate School of Education, Stanford University, USA.
  (educational psychology)
 • Prof. Sigal Alon, Department of Sociology and Anthropology, Tel Aviv University, Israel.
  (sociology)
  Prof. Eva Shechtman-Gilboa, Department of Psychology, Bar Ilan University, Israel
  (Clinical psychology)
 • Prof. Moshe Zaidner, Department of Psychology, Haifa University, Israel (Educational
  Psychology)