28/10/14

עדכון הרכב הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום מינהל עסקים

בישיבתה ביום ד' בחשון תשע"ה (28.10.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה לאשר את הרכב הוועדה להערכת איכות בתחום מינהל עסקים.  הרכב הוועדה שאושר:

  • Russell Winer – Stern School of Business, New York University, USA, Committee Chair (Marketing)
  • Simon Benninga – Recanati School of Business Administration, Tel-Aviv University, Israel (Finance)
  • Arnoud Boot – Professor of Corporate Finance and Financial Markets, University of Amsterdam, The Netherlands (Corporate Finance and Financial Markets)
  • Jeffery Callen – Rotman School of Management, University of Toronto, Canada (Accounting)
  • Jane Fedorowicz – Business Faculty, Bentley University, Massachusetts, USA (Information Systems)
  • Stuart Greenbaum – Emeritus, Olin Business School, Washington University in St. Louis, USA (Corporate Finance)
    • גב' מריה לוינסון-אור תרכז את עבודת הוועדה.