12/04/16

עדכון הרכב הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בלימודי המעבדה הרפואית

בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ו (12.4.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה לעדכן את הרכב הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בלימודי המעבדה הרפואית.  הרכב הוועדה המעודכן כלהלן:

  • Michael Mayer, Clinical Biochemistry, Faculty of Medicine, Hebrew University.
  • Ben-Ami Sela, Emeritus, Director of the Institute of Chemical Pathology, Sheba Academic Medical Hospital.
  • P Maja Nowakowski, Pathology and Medicine, SUNY Downstate Medical Center.
  • Anat Roitberg-Tambur, Feinberg School of Medicine, Director,

Transplant Immunology Laboratory Northwestern University, Chair.

גב' ענבל חזקל-גורדון תרכז את הוועדה.