11/12/18

עדכון הרכב הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום פיסיקה

בישיבתה ביום ג' בטבת תשע"ט (11.12.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה לעדכון את הרכב הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום הפיסיקה.  ההרכב המעודכן כלהלן:

  • Steven Kahn – Department of Physics, Stanford University, USA. (Astrophysics and Cosmology) Committee Chair
  • Laura Greene – Chief Scientist at the National High Magnetic Field Laboratory, Florida State University, USA. (Condensed Matter)
  • Herbert Levine – Department of Bioengineering, Rice University, USA. (Biophysics)
  • Michal Lipson – School of Engineering and Applied Science, Columbia University, USA. (Optics)
  • Yael Shadmi – Physics Department, Technion, Israel. (Theoretical Particle Physics)