07/11/19

עדכון הרכב הוועדה המלווה למרכזי יזמות וחדשנות

תש"פ/3 – החלטה:

בישיבתה ביום 7.11.19 דנה ות"ת בעדכון הרכב ואישור תקנון ועדת מעקב לתוכנית יזמות וחדשנות. בהמשך להחלטת ות"ת מיום 19.12.2018 על הקמת ועדת מעקב לתכנית למרכזי יזמות וחדשנות בתוך המוסדות להשכלה גבוהה, בה נקבע כי הועדה שמונתה ע"י ות"ת לצורך שיפוט ובחירה בהצעות הזוכות בהתאם לקול הקורא תשמש גם כוועדת המעקב ובהמשך להודעה כי חברי הועדה הבאים: מר צבי האוזר ומר יזהר שי נבחרו לכהן כחברי כנסת ואינם יכולים להמשיך את חברותם בועדת המעקב וכי גב' ציפי עזר ערמון נבחרה כהן בועד המנהל של אוניברסיטת תל אביב ולפיכך גם היא איננה יכולה להמשיך את חברותה בועדת המעקב, מחליטה ות"ת כי הרכב ועדת המעקב לתכנית למרכזי יזמות וחדשנות בתוך המוסדות להשכלה גבוהה יעודכן כדלקמן[1] :

מר משה ויגדור, חבר מל"ג (יו"ר הועדה)

פרופ' יוסי פיינברג, דיקן בי"ס למנהל עסקים, אוניברסיטת סטנפורד

ד"ר איה סופר, סגנית נשיאה למחקר טכנולוגיות בינה מלאכותית,  IBM

מר צחי וייספלד, מנכ"ל Ignite, אקסלרטור של אינטל

ד"ר ברק בן אבינועם, מנהל פעילות ההשקעות בחברת BGV

מר ערן דוידי, מנכ"ל מרכז מיטיב, המרכז הבינתחומי הרצליה

[1] המינוי כפוף לחתימה על הסדר למניעת ניגוד עניינים ושמירת סודיות.