11/12/18

עדכון הרכב הוועדה העליונה למינוי פרופסורים במדעי החברה, ניהול ומשפטים

בישיבתה ביום ג' בטבת תשע"ט (11.12.2018) דנה  המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת פורום יושבי ראש

הוועדות העליונות למינוי פרופסורים ובהמלצת ועדת המשנה למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה בנושא שבנדון והיא החליטה למנות את פרופ' נאוה חרובי כחברת הוועדה העליונה למינוי פרופסורים בתחום מדעי החברה, ניהול ומשפטים.

תקופת המינוי הינה לשלוש שנים, עד סוף דצמבר  2021 , בכפוף לחתימתה על הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים ושמירה על סודיות.