11/04/19

עדכון הרכב הוועדה העליונה למינוי פרופסורים בתחום במדעי הרוח והאמנויות

בישיבתה ביום ו' בניסן תשע"ט (11.4.2019), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה מישיבתה ביום 7.4.2019  והחליטה כלהלן:

 1. לאור בקשת פרופ' יואב גלבר ופרופ' לארי אברמסון לפרוש מעבודת הוועדה, למנות את פרופ' ירום ורדימון משנקר ופרופ' גבריאלה גולדשמידט מהטכניון כחברים בוועדה, ולעדכן את הרכב הוועדה העליונה למינוי פרופ' במדעי הרוח והאומנויות אשר אושר בישיבת המועצה ביום 31.10.2017.
 2. להלן הרכב הוועדה החדש:

יו"ר הוועדה:

 • פרופ' יהודה פרידלנדר, אוניברסיטת בר אילן (ספרות עם ישראל וספרות משווה)

חברי הוועדה:

 • פרופ' רוזלין קורן, אוניברסיטת בר אילן (תרבות צרפת)
 • פרופ' מנחם צור, האקדמיה למוזיקה ירושלים (מוזיקה)
 • פרופ' חיים גורן, המכללה האקדמית תל חי (גיאוגרפיה היסטורית)
 • פרופ' תמר אלכסנדר, המכללה האקדמית אחוה (ספרות עברית)
 • פרופ' אביגדור שנאן, האוניברסיטה העברית (ספרות עברית)
 • פרופ' יצחק רייטר, המכללה האקדמית אשקלון (לימודי המזרח התיכון וא"י ולימודי האסלאם)
 • פרופ' ירום ורדימון, שנקר (עיצוב גרפי)
 • פרופ' גבריאלה גולדשמידט, הטכניון (עיצוב)