25/03/20

עדכון הרכב הוועדה והארכת תקופת המינוי של ועדת הליווי ללמידה דיגיטלית

בהמשך להחלטות ות"ת (בתאריך 17.2.2016) ומל"ג (בתאריך 22.3.2016) לקידום הלמידה הדיגיטלית באקדמיה ובהמשך להחלטת ות"ת (בתאריכים 25.5.2016 ו-31.1.2018) ומל"ג (בתאריכים 28.6.2016 ו-6.2.2018) בנוגע למינוי ועדת ליווי ללמידה דיגיטלית, מחליטה ות"ת להאריך את מינוי הוועדה לשלוש שנים נוספות עד יולי 2022.

 

בנוסף, מחליטה ות"ת לעדכן את הרכב הוועדה ולא להאריך את מינויים של שני חברי הוועדה אשר נעדרו מישיבות הוועדה עד כה, דבר אשר הקשה על קיומו של קוורום בישיבות הוועדה אשר נגזר ממספר חברי הועדה המכהנים. כמו כן, לאור סיום כהונתה של גב' עדי משניות כחברת מל"ג מסתיימת תקופת כהונתה כחברה בוועדת הליווי. לאור עדכונים אלו, הרכב וועדת הליווי ללמידה דיגיטלית הינו מפורט מטה:

  1. פרופ' יפה זילברשץ, יו"ר ות"ת – יו"ר הוועדה
  2. פרופ' אדו פרלמן- סגן יו"ר מל"ג
  3. פרופ' חנה דודיוק- חברת מל"ג
  4. ד"ר רבקה ודמני שאומן, חברת מל"ג וחברת ות"ת
  5. פרופ' עזרי טרזי, עיצוב תעשייתי, הטכניון – יו"ר תת-ועדת השיפוט למדעי הרוח והחברה
  6. פרופ' יובל גרעיני, פיסיקה, אוניברסיטת בר אילן – יו"ר תת-ועדת השיפוט למדעי הטבע
  7. פרופ' אילת ברם-צברי, הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה, טכניון
  8. ד"ר אינה בלאו, המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה, האוניברסיטה הפתוחה
  9. פרופ' מירי ברק, הפקולטה לחינוך למדע ולטכנולוגיה, הטכניון
  10. גב' שי-לי שפיגלמן, ראש מטה המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית"

 

תוצאות הצבעה

5 בעד – פה אחד