10/02/15

עדכון הרכב הוועדה לאישור הבקשות לשימוש בשמות דומיין עבור מוסדות להשכלה גבוהה

בישיבתה ביום כ"א בשבט תשע"ה (10.2.2015), החליטה המועצה להשכלה גבוהה לאשר את עדכון הצוות לאישור בשם המל"ג לבקשות לשימוש בשמות דומיין שיתקבלו מאיגוד האינטרנט הישראלי, עבור מוסדות להשכלה גבוהה, כלהלן:

  • פרופ' יונינה אלדר – חברת מל"ג ויו"ר הוועדה להכרה הסמכה ורישוי;
  • עו"ד יעל טור-כספא פליישמן – היועצת המשפטית;
  • מר ליאור שחר – ממונה בכיר תחום מערכות מידע;
  • גב' אתי נעים – ממונה תחום מעקב, בקרה ורישוי