10/02/15

עדכון הרכב הוועדה לבדיקת תוכנית הלימודים לקראת תואר שני בלימודי גליל של המכללה האקדמית תל-חי

בישיבתה ביום כ"א בשבט תשע"ה (10.2.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת המשנה לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה מיום 10.2.2015, והחליטה לאשר את הרכב הוועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית תל-חי לקבל הסמכה להעניק תואר שני בלימודי גליל.  הרכב הוועדה המאושר:

  • פרופ' גדעון ביגר – החוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם, אוניברסיטת תל-אביב, יו"ר
  • פרופ' משה ענבר – החוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה, אוניברסיטת חיפה
  • פרופ' מיכאל סופר – המחלקה לגיאוגרפיה וסביבה, אוניברסיטת בר-אילן

גב' שרון הרדון – מרכזת הוועדה