06/02/18

עדכון הרכב הוועדה לבחינת תחום אנגלית למטרות אקדמיות

בישיבתה ביום כ"א בשבט תשע"ח (6.2.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה לעדכן את הרכב הוועדה להערכת איכות בתחום אנגלית למטרות אקדמיות.   ההרכב המעודכן כלהלן:

  • Claude Goldenberg – (Previous Chair of the QA evaluation Committee for English Teaching) literacy, language, and English education, teacher education , Stanford University, USA- chair
  • Dr. E.A. Anne Bannink – discourse studies, second/foreign language acquisition, anthropology of education and intercultural communication, University of Amsterdam, Netherlands
  • Elisheva Barkon – vocabulary in second language acquisition, applied linguistics, reading in a second language, second language acquisition, fluency in language processing, Member of the committee for teaching English in the Ministry of Education, Oranim College
  • Dr. Claudia Finkbeiner teaching & learning foreign language research and intercultural communication research; language awareness and multilingualism; L 2 reading, strategies and interest in reading; CLIL; blended learning environments, University of Kassel, Kassel, Germany.
  • dr. Alex Housen – second language acquisition, (second) language teaching, bilingualism and bilingual education, and English linguistics, Vrije University Brussel, Belgium
  • Malatesha Joshi – bilingualism and bi-literacy, differential diagnosis and intervention of reading and spelling problems, literacy acquisition in different languages, Texas A&M University
  • Karen M. Lauridsen – Higher education course design, pedagogy and didactics; international education; multilingualism; multilingual and multicultural learning spaces, Aarhus BSS University, Denmark
  • Professor (emeritus) Elite Olshtain – second language acquisition, bilingualism, language attrition, and reading instruction.
  • (emeritus) Penny Ur – teaching practice of English theory, Chair of the Israeli Committee for English for Mechinot
  • Dr. M.H. Verspoor – Chair of the English Department and teaches courses in Applied Linguistics and English Language and Culture, University of Groningen, Netherlands

גב' דניאלה סנדלר תרכז את הוועדה.