03/03/15

עדכון הרכב הוועדה להערכת איכות בתחום מינהל עסקים (הוספת חבר)

בישיבתה ביום י"ב באדר תשע"ה (3.3.2015), ובהמשך להחלטתה מיום 28.10.2014, אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה לאשר את צירופו של פרופ' דוד מזורסקי מהאוניברסיטה העברית לוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום מינהל עסקים.  הרכב הוועדה המעודכן כלהלן:

  • Russell Winer – Stern School of Business, New York University, USA. Committee Chair. (Marketing).
  • Simon Benninga – Recanati School of Business Administration, Tel Aviv University, Israel (Finance).
  • Arnoud Boot – Professor of Corporate Finance and Financial Markets, University of Amsterdam, the Netherlands. (Corporate Finance and Financial Markets).
  • Jeffery Callen – Rotman School of Management, University of Toronto, Canada (Accounting).
  • Jane Fedorowicz – Business Faculty, Bentley University – Massachusetts, USA (Information Systems).
  • Stuart Greenbaum Emeritus, Olin Business School, Washington University in St. Louis. (Corporate finance).
  • David Mazursky – The Jerusalem School of Business Administration, the Hebrew University of Jerusalem, Israel. (Marketing).
  • גב' מריה לוינסון-אור תרכז את עבודת הוועדה.