19/05/15

עדכון הרכב הוועדה להערכת איכות הלימודים לחרדים בתחום המשפטים

בישיבתה ביום א' בסיון תשע"ה (19.5.2015) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה לאשר את עדכון  הרכב ועדת הערכת איכות הלימודים בתחום המשפטים במסגרות החרדיות . ההרכב שאושר כלהלן:

  • פרופ' אריה אדרעי – הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב, יו"ר הוועדה
  • פרופ' גדעון פרחומובסקי –  הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן
  • פרופ' ברק מדינה – הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית
  • גב' תמר מעגן-אפרתי – רכזת הוועדה.