08/01/19

עדכון הרכב הצוות לבחינת בקשות של מוסדות להשכלה גבוהה לשימוש בשמות מתחם המובאות לאישור המל"ג

בישיבתה ביום ב' בשבט תשע"ט (8.1.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהרכב הצוות לבחינת בקשות של מוסדות להשכלה גבוהה לשימוש בשמות מתחם המובאות לאישור המל"ג והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' אהרן קלרמן על עבודתו כיו"ר הצוות לבחינת בקשות של מוסדות להשכלה גבוהה

לשימוש בשמות מתחם (ac.il) המובאות לאישור המל"ג.

  1. למנות את חברת מל"ג פרופ' רבקה גילת לעמוד בראש הצוות במקום פרופ' קלרמן. שאר ההרכב

נשאר כפי שהיה.