26/05/20

עדכון הרכב הצוות לכינויים מוגנים

בישיבתה ביום ג' סיון תש"פ (26.5.2020), המועצה להשכלה גבוהה אישרה  את עדכון הצוות לכינויים מוגנים בעקבות מינויה של פרופ' רבקה גילת לצוות לאחר עזיבתה של גב' עדי משניות.  הרכב הצוות המעודכן:  פרופ' אלי פולק, יו"ר הצוות; פרופ' דודי שוורץ; ופרופ' רבקה גילת.