28/06/16

עדכון הרכב ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית ספיר לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון במוסיקה

בישיבתה ביום כ"ב בסיון תשע"ו (28.6.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה לחינוך, הוראה, רוח ואמנות, והחליטה לאשר את עדכון הרכב הוועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית ספיר לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון במוסיקה, לפיו פרופ' מנחם ויזנברג יכהן כחבר בוועדה במקומה של פרופ' אוליברו.