08/01/19

עדכון הרכב ועדות המשנה הקבועות של המל"ג

בישיבתה ביום ב' בשבט תשע"ט (8.1.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהרכב ועדות משנה של המל"ג, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' אהרן קלרמן על עבודתו כחבר בוועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול ועסקים, משפטים ורב-תחומי במדעי הרוח והחברה, בוועדת המשנה להבטחת איכות ובוועדת המשנה לפיקוח ואכיפה.
  2. להודות לפרופ' נחמיה פרידלנד על עבודתו בוועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול ועסקים, משפטים ורב-תחומי במדעי הרוח והחברה.
  3. למנות את פרופ' שפרה שגיא כחברה בוועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול ועסקים, משפטים ורב-תחומי במדעי הרוח והחברה (במקום ועדת המשנה התחומית לחינוך, רוח ואמנויות).
  4. למנות את פרופ' חיים טייטלבאום כחבר בוועדת המשנה התחומית לחינוך, רוח ואמנויות (במקום ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול ועסקים, משפטים ורב-תחומי במדעי הרוח והחברה).
  5. למנות את פרופ' סעד תפוחי כחבר בוועדת המשנה לפיקוח ואכיפה.

 

 

הרכב ועדות המשנה של המועצה להשכלה גבוהה ה- 13

עדכון ינואר 2019

ועדות משנה תחומיות

 

ועדת משנה תחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנויות

(7)

ועדת משנה תחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי במדעי הרוח והחברה משפטים

(7)

ועדת משנה תחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל

(8)

ד"ר רבקה ודמני – יו"ר

 

פרופ' ישראל גלעד – יו"ר פרופ' רוני פרידמן – יו"ר

 

פרופ' אוסיד ח'טיב ד"ר אופיר העברי

 

ד"ר לאה בם
פרופ' אביבה חלמיש

 

מר משה ויגדור פרופ' אילנה גוזס
פרופ' חביבה פדיה

 

ד"ר סאמר חאג' יחיא פרופ' רבקה גילת
 

פרופ' חיים טייטלבאום

 פרופ' שפרה שגיא פרופ' חנה דודיוק
מר רם שפע גב' עדי משניות פרופ' אלי פולק
פרופ' עזרי טרזי***

 

  מר ישראל תיק

 

  פרופ' דודי שוורץ פרופ' סעד תפוחי
    רשם המהנדסים**
מרכזת: בתיה הקלמן מרכזת: מוניקה שמילוביץ-אופנר מרכזת: מרב אברהמי

 

** משמשים כמשקיפים מטעם רשם המהנדסים

*** למרות שאינו חבר מל"ג בחירתו התאפשרה בהתאם לסעיף ג'4 בסדרי הנוהל למינוי חברים לוועדות המשנה הקבועות של מל"ג

 

ועדות משנה רוחביות

 

ועדת משנה למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה – (14) ועדת משנה לפיקוח ואכיפה – (12)

 

ועדת משנה להבטחת איכות – (9)

 

פרופ' אדו פרלמן – יו"ר פרופ' אדו פרלמן – יו"ר

 

פרופ' חיים טייטלבאום – יו"ר
פרופ' יפה זילברשץ – יו"ר ות"ת פרופ' יפה זילברשץ – יו"ר ות"ת פרופ' יפה זילבשץ יו"ר ות"ת
ד"ר לאה בם ד"ר לאה בם פרופ' אילנה גוזס
פרופ' ישראל גלעד

 

פרופ' ישראל גלעד

 

פרופ' רבקה גילת
ד"ר רבקה ודמני פרופ' חנה דודיוק

 

 

 

פרופ' חנה דודיוק
ד"ר סאמר חאג' יחיא מר משה ויגדור גב' עדי משניות
פרופ' אביבה חלמיש פרופ' אוסיד ח'טיב

 

פרופ' חביבה פדיה
פרופ' חיים טייטלבאום גב' עדי משניות פרופ' רוני פרידמן
פרופ' אלי פולק  

פרופ' סעד תפוחי

 
פרופ' חביבה פדיה מר ישראל תיק פרופ' דודי שוורץ
פרופ' רוני פרידמן

 

מנכ"ל מל"ג-ות"ת  
פרופ' שפרה שגיא

 

סמנכ"ל לעניינים אקדמיים, מיכל נוימן  
מר רם שפע    
פרופ' סעד תפוחי    
מרכז: מרק אסרף מרכז: יאיר הראל מרכזת: ורדה בן שאול