12/02/19

עדכון הרכב ועדות משנה של המל"ג

בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט (12.2.2019) אישרה המועצה להשכלה גבוהה את מעברו של חבר מל"ג מר ישראל תיק מוועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל לוועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, וזאת בעקבות פרישתו של מר רם שפע מחברותו במל"ג ומוועדת המשנה לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות.

הערה: ההרכב המעודכן של ועדות המשנה מצורף כנספח 1 לפרוטוקול.

נספחים להחלטה 767/13

הרכב ועדות המשנה של המועצה להשכלה גבוהה ה- 13
עדכון פברואר 2019

ועדות משנה תחומיות

ועדת משנה תחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנויות (7)  ועדת משנה תחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי במדעי הרוח והחברה משפטים (7)  ועדת משנה תחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל (7) 
ד"ר רבקה ודמני – יו"ר פרופ' ישראל גלעד – יו"ר פרופ' רוני פרידמן – יו"ר
פרופ' אוסיד ח'טיב  ד"ר אופיר העברי ד"ר לאה בם
פרופ' אביבה חלמיש מר משה ויגדור פרופ' אילנה גוזס
פרופ' חביבה פדיה ד"ר סאמר חאג' יחיא  פרופ' רבקה גילת
פרופ' חיים טייטלבאום פרופ' שפרה שגיא  פרופ' חנה דודיוק
פרופ' עזרי טרזי*** גב' עדי משניות  פרופ' אלי פולק
מר ישראל תיק פרופ' דודי שוורץ  פרופ' סעד תפוחי
רשם המהנדסים**
מרכזת: בתיה הקלמן מרכזת: מוניקה שמילוביץ-אופנר  מרכזת: מרב אברהמי

** משמשים כמשקיפים מטעם רשם המהנדסים
*** למרות שאינו חבר מל"ג בחירתו התאפשרה בהתאם לסעיף ג'4 בסדרי הנוהל למינוי חברים לוועדות המשנה הקבועות של מל"ג

 

ועדות משנה רוחביות מעודכן – פברואר 2019

 

ועדת משנה למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה – (13) ועדת משנה לפיקוח ואכיפה – (12) ועדת משנה להבטחת איכות – (9)
פרופ' אדו פרלמן – יו"ר פרופ' אדו פרלמן – יו"ר פרופ' חיים טייטלבאום – יו"ר
פרופ' יפה זילברשץ – יו"ר פרופ' יפה זילברשץ – יו"ר פרופ' יפה זילברשץ – יו"ר
ד"ר לאה בם  ד"ר לאה בם  פרופ' אילנה גוזס
פרופ' ישראל גלעד פרופ' ישראל גלעד פרופ' רבקה גילת
ד"ר רבקה ודמני  פרופ' חנה דודיוק  פרופ' חנה דודיוק
ד"ר סאמר חאג' יחיא  מר משה ויגדור  גב' עדי משניות
פרופ' אביבה חלמיש  פרופ' אוסיד ח'טיב פרופ' חביבה פדיה
פרופ' חיים טייטלבאום  גב' עדי משניות  פרופ' רוני פרידמן
פרופ' אלי פולק פרופ' סעד תפוחי פרופ' דודי שוורץ
פרופ' חביבה פדיה מר ישראל תיק
פרופ' רוני פרידמן מנכ"ל מל"ג-ות"ת, מתניהו אנגלמן
פרופ' שפרה שגיא סמנכ"ל לעניינים אקדמיים, מיכל נוימן
פרופ' סעד תפוחי
מרכז: מרק אסרף  מרכז: יאיר הראל מרכזת: ורדה בן שאול