25/09/19

עדכון הרכב ועדת דוחות כספיים תקציב והשקעות

ביום 25.9.19 דנה ות"ת בעדכון הרכב וועדת הדוחות הכספיים, תקציב והשקעות של מינהל התאגיד, וזאת בהמשך להחלטתה מיום 22.11.17, ולאור סיום כהונתם של  חבר ות"ת פרופ' ישעיהו טלמון כיו"ר הוועדה, סיום תפקידה של דנה אהרון כסמנכ"לית למינהל ומשאבי אנוש, וסיום תפקידו של מתניהו אנגלמן כמנכ"ל מל"ג, מחליטה ות"ת לעדכן את הרכב ועדת הדו"חות הכספיים, תקציב והשקעות של מנהל תאגיד המל"ג כדלקמן:

  1. למנות את חבר ות"ת מר שמעון יצחקי, ליו"ר הוועדה.
  2. למנות את מר איתמר לוי סמנכ"ל למינהל ומשאבי אנוש כחבר בוועדה.
  3. למנות באופן זמני ועד למינוי מנכ"ל מל"ג/ות"ת, את הגב' שירה נבון סמנכ"ל לתקצוב כחברת ועדה.

להלן הרכב וועדת הדו"חות הכספיים, תקציב והשקעות של מינהל תאגיד המל"ג:

מר שמעון יצחקי – חבר ות"ת –                        יו"ר הוועדה

מר איתמר לוי – סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש – חבר

מר יונתן אבן טוב – מנהל יחידה למנהל וכספים – חבר

גב' שירה נבון – סמנכ"ל תקצוב –                     חברה (באופן זמני עד למינוי מנכ"ל למל"ג)

גב' אליז דולב – ממונה תחום מינהל וכספים –    מרכזת הוועדה.