17/12/19

עדכון הרכב ועדת הביקורת

לאור סיום כהונתו של ד"ר סאמר חאג' יחיא כחבר מל"ג וסיום כהונתו של פרופ' ישעיהו  טלמון כחבר ות"ת החליטה המועצה להשכלה גבוהה בישיבתה ביום י"ט בכסלו תש"פ (17.12.2019) לעדכן את הרכב ועדת הביקורת באופן שחברת ות"ת פרופ' מונא מארון תחליף את פרופ' ישיעהו טלמון ומר משה ויגדור, שהינו נציג ציבור במל"ג ימונה במקום ד"ר סאמר חאג' יחיא.

לאחר שימונה נציג ציבור נוסף לוות"ת, הוא/היא יחליפו את פרופ' מונא מארון בוועדת הביקורת.

לאחר מינויים אלה, הרכב ועדת הביקורת הינו כדלקמן:

מר ישראל תיק – יו"ר הועדה

ד"ר רבקה ודמני – חברה

מר שמעון יצחקי – חבר

1.1. פרופ' מונא מארון – חברה

1.2. מר משה ויגדור – חבר